uniaeu2

Nazwa projektu: "Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego",

uniaeu2

Nazwa projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 "Środowisko", Działania 4.2 "Gospodarka odpadami", Poddziałania 4.2.1 "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących."

powrót do góry strony