Sprawy obywatelskie

Zameldowanie

 • Zgłoszenie pobytu stałego
 • Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

 • Wniosek

Zaświadczenie o zameldowaniu

 • Wniosek

Udostępnienie danych jednostkowych

 • Wniosek

Nadanie numeru PESEL

 • Wniosek

Rejestr wyborców

 • Wniosek

Osoba odpowiedzialna:

Dorota Marszałkontakt


tel. 62 76 38 606
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawy obywatelskie

Sprawy lokalowe / socjalne - dokumenty do pobrania

 • Oświadczenie o braku dochodów
 • Oświadczenie o podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji w lokalu
 • Oświadczenie o ochronie danych
 • Wniosek o wydanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego
 • Zaświadczenie o dochodach

Nieruchomości - dokumenty do pobrania

 • Wniosek o warunki zabudowy
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z MPZP
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku MPZP
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z SUiKZP
 • Wniosek o wydanie wypisu z MPZP
 • Wniosek o wydanie wyrysu z MPZP
 • Wniosek o wydanie odpisu decyzji o warunkach zabudowy
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego/socjalnego z zasobu Gminy Koźminek
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Osoba odpowiedzialna:

Daria Matuszewskakontakt


tel. 62 76 38 610
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Finanse / podatki

Osoba odpowiedzialna:

Podatek od środków transportowych

 • Podatek od środków transportowych - INFORMACJA OGÓLNA  

Podatek od środków transportowych - dokumenty do pobrania

 • Uchwała RG w sprawie wysokości stawek rocznych  
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych  
 • DT-1/A załącznik do deklaracji  
 • Druk oświadczenia w sprawie pojazdu specjalnego 
 • Druk oświadczenia w sprawie przyczepy rolniczej  
 • Druk oświadczenia w sprawie nadpłaty podatku 
 • Druk oświadczenia 
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zaświadczenia - dokumenty do pobrania

 • Zaświadczenie o figurowaniu bądź niefigurowaniu jako podatnik podatku rolnego 
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia 

Osoba odpowiedzialna:

Dorota Łuczakkontakt


tel. 62 76 38 612
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podatek od nieruchomości

 • Podatek od nieruchomości - INFORMACJA OGÓLNA

Podatek od nieruchomości - dokumenty do pobrania

 • Uchwała nr XXX/189/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 październik 2020 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości 
 • Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości  
 • Uchwała nr X/87/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek 
 • IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (druk obowiązujący do 30.06.2019r.) 
 • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • Oświadczenie w sprawie nadpłaty podatku 

Podatek rolny

 • Podatek rolny - INFORMACJA OGÓLNA

Podatek rolny - dokumenty do pobrania

 • Podatek od nieruchomości - INFORMACJA OGÓLNAUchwała nr X/87/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek 
 • IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego (druk obowiązujący do 30.06.2019r.)  
 • IR-1 Informacja o gruntach (druk obowiązujący od 01.07.2019r.)  
 • ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach-dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • Oświadczenie w sprawie nadpłaty podatku 

Podatek leśny

 • Podatek leśny - INFORMACJA OGÓLNA

Podatek leśny - dokumenty do pobrania

 • Uchwała nr X/87/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek 
 • IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego (druk obowiązujący do 30.06.2019r.) 
 • IL-1 Informacja o lasach (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (druk obowiązujący od 01.07.2019r.) 
 • Oświadczenie w sprawie nadpłaty podatku 

Osoba odpowiedzialna:

Marta Miklaskontakt


tel. 62 76 38 615
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaświadczenia o niezaleganiu/ zwroty podatku akcyzowego / podatek akcyzowy - dokumenty do pobrania

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 
 • Formularz informacyjny do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 • Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 r. 
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 
 • Zwrot podatku akcyzowego

Osoba odpowiedzialna:

Agnieszka Pietruchakontakt


tel. 62 76 38 615
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

DOWÓD OSOBISTY

 • Złożenie wniosku na dowód osobisty i odbiór dowodu - INFORMACJE OGÓLNE
 • Wniosek do pobrania


MAŁŻEŃSTWA

 • Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym tzw. ślub konkordatowy - INFORMACJE OGÓLNE 
 • Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koźminku tzw. ślub cywilny - INFORMACJE OGÓLNE
 • Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem  - INFORMACJE OGÓLNE
 • Organizacja uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego - INFORMACJE OGÓLNE

ZGONY

 • Rejestracja zgonów - INFORMACJE OGÓLNE

AKTY STANU CYWILNEGO

 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, wielojęzycznych - INFORMACJE OGÓLNE
 • Sprostowanie aktów stanu cywilnego  - INFORMACJE OGÓLNE
 • Uzupełnienie aktów stanu cywilnego - INFORMACJE OGÓLNE
 • Wniosek o wydanie odpisu - pobierz

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 • Zmiana imienia i nazwiska - INFORMACJE OGÓLNE
 • Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - INFORMACJE OGÓLNE

UZNANIE OJCOSTWA

 • Oświadczenie o uznaniu ojcostwa - INFORMACJE OGÓLNE

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO SYSTEMU REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH

 • Transkrypcja - wpisanie zagranicznego aktu do Systemu Rejestrów Państwowych - INFORMACJE OGÓLNE
Paulina Dzikowskakontakt


tel. 62 76 38 607
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona środowiska

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Karta przebiegu procesu
 • Wniosek o wydanie decyzji

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

 • Karta przebiegu procesu
 • Wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzew
 • Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa

Zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia

 • Karta przebiegu procesu
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Oświadczenie zgłaszającego instalację
 • Zgłoszenie emisji niewymagającej pozwolenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 • Oświadczenie podmiotu

Różne

 • Program usuwania azbestu na terenie gminy Koźminek
 • Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek
 • Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
 • Załącznik nr 1 - Infrastruktura elektroenergetyczna
 • Uchwała Nr XXXI/194/2020 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Koźminek
 • Mapa obszaru i granic aglomeracji Koźminek

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Wieruszewskakontakt


tel. 62 76 38 611
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundusz Sołecki, Promocja i P. Poż.

Ochrona przeciwpożarowa gminy

 • Zakupy sprzętu ppoż. dla OSP.
 • Przeglądy i naprawy okresowe sprzętu ratowniczego i gaśniczego.
 • Zakupy ubrań ochronnych do działań ppoż.
 • Szkolenia dla OSP.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Przyjmowanie informacji o osobach z problemami związanymi z uzależnieniem od napojów alkoholowych.
 • Organizacja spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koźminku.
 • Organizacja szkoleń i warsztatów dla rodziców, nauczycieli, dzieci w zakresie przeciwdziałania i profilaktyce związanej z problemami alkoholowymi.
 • Opiniowanie wniosków o wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Promocja

 • Materiały promocyjne gminy.
 • Imprezy promocyjne.
 • Informacja o bazie turystycznej gminy.

Osoba odpowiedzialna:

Mariusz Kaczmarek

Promocja i Sprawy P. Poż.

kontakt

Gospodarka odpadami

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Druk deklaracji 
 • Regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / Informacja na temat płatności 
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / Regulamin 

Adoptuj psa

 • Adoptuj psa / Psy do adopcji

Informacja o realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

 • informacja z realizacji zadań za 2012 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2013 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2014 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2015 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2016 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2017 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2018 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2019 r.

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2012
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2013
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2014
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2015
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2016
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2017
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2018

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koźminek

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

 • Rejon I
 • Rejon II
 • Rejon III
 • Rejon IV
 • Rejon V
 • Rejon VII
 • Rejon VIII
 • Rejon IX
 • Rejon X

Osoba odpowiedzialna:


tel. 62 76 38 611
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

Urząd Gminy Koźminek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kozminek.pl

Ewa Bieniaszczykkontakt


tel. 62 76 37 085
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.