Urząd Gminy Koźminek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Koźminek.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-03.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Jaroma adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 76 38 601.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można składać

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich/

Dostępność architektoniczna

wg stanu na dzień 03.11.2020r.

Budynek: Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wszystkich wejść prowadzą schody.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma platformy przyschodowej. W budynku Urzędu Gminy znajduje się wózek schodowy ręczny, umożliwiający przemieszczanie się po schodach. Przy głównym wejściu, po prawej stronie do budynku Urzędu Gminy znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika ds. obsługi sekretariatu, który udzieli pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami i pozna cel wizyty. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy wejściu do budynku Urzędu Gminy od strony parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

W Urzędzie Gminy Koźminek jest osoba posiadająca ukończony kurs I stopnia Języka Migowego.

 

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności: Ewa Bieniaszczyk 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 62 76 37 085

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

Analiza dostępności budynku Urzędu Gminy Koźminek i budynków Gminnych Jednostek Organizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 20219r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek

W trosce o dobro i dostępność do usług osób Głuchych w sprawach związanych z Covid-19, na stronie gov.pl: https://www.gov.pl/web/koranowirus/kontakt zamieszczono informacje i kontakt do tłumaczy języka migowego pracujących w systemie 24/7.

Aplikacja mobilnej Alarm112 dla osób z niepełnosprawnością