Uprzejmie informuję, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 2489) ustalono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2020 w wysokości 1 zł na 1 litr oleju.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składać należy w Urzędzie Gminy pok. Nr 4 w terminie od  3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku,
  • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, należy załączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego na dzień 31 12 2019 roku.

Roczny limit oleju napędowego przysługujący na 1 ha użytków rolnych wynosi w 2020 roku 100 litrów. Dla hodowców bydła dodatkowo ustala się limit 30 litrów oleju napędowego na jedną jednostkę przeliczeniową bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku 2019.