Gmina Koźminek z kolejnym dofinansowaniem na drogi.

Wniosek Gminy Koźminek na „przebudowę odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego” znalazł się na liście zadań przyjętych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Całkowita wartość zadania to 358 080, złotych z czego 80 % będzie pochodziło z dofinansowania.

Na projektowanym do przebudowy odcinku ul. Ogrodowej od ul. Miodowej do skrzyżowania z ul. Nakwasińską o łącznej długości 293 metrów planuje się wybudowanie drogi dla pieszych o szerokości 1,8 m wykonanej z betonowej kostki brukowej. Projektuję się wykonanie oświetlenia ulicznego lampami solarnymi typu LED zasilanymi panelami fotowoltaicznymi. Wody opadowe oraz roztopowe zostaną skierowane do wpustów ulicznych.  Dla zwiększenia bezpieczeństwa na projektowanym odcinku ulicy planuje się zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości. Przed radarowym wyświetlaczem prędkości zostanie wykonane linie poprzeczne grubowarstwowe.