Urząd Miejski Gminy Koźminek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Koźminek.

Data publikacji strony internetowej: 1.03.2020r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.02.2022r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

1)      pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),

2)      zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

3)      zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 3.11.2020

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 02.02.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

1)      podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

2)      możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

3)      mapa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Informatyk, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 062 76 38 601.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można składać:

  • pisemnie za pośrednictwem poczty - na adres: Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek,
  • osobiście - w sekretariacie Urzędu Gminy Koźminek  (pokój nr 11 – I piętro)
  • za pomocą faksu - na numer: 62 76 37 207,
  • za pomocą poczty elektronicznej - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pomocą skrzynki ePUAP

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Ponadto w Urzędzie Gminy powołano koordynatora ds. dostępności – Panią Ewę Bieniaszczyk, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.62 76 37 085.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ul. Kościuszki posiada parking z miejscem dla niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego referatu - stanowiska pracy.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w biurze obsługi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie. Dla chcących załatwić sprawę w części niedostępnej dla osób poruszających się na wózkach części budynku, pracownik Urzędu prowadzi obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej – w biurze obsługi.

Dostosowanie schodów

Przy schodach wejściowych do Urzędu nie jest dostępny podjazd dla wózków. W budynku Urzędu Gminy znajduje się wózek schodowy ręczny, umożliwiający przemieszczanie się po schodach. Przy wejściu znajduje się przycisk do przywołania pracownika.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni przed głównym wejściem do budynku.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Przez wyznaczonego Pracownika na parterze przy wejściu głównym.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnej.

Dostosowanie parkingów

Wyznaczono miejsca dla os. niepełnosprawnych na parkingu  Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności: Ewa Bieniaszczyk 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 62 76 37 085

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2024

Analiza dostępności budynku Urzędu Gminy Koźminek i budynków Gminnych Jednostek Organizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 20219r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek

W trosce o dobro i dostępność do usług osób Głuchych w sprawach związanych z Covid-19, na stronie gov.pl: https://www.gov.pl/web/koranowirus/kontakt zamieszczono informacje i kontakt do tłumaczy języka migowego pracujących w systemie 24/7.

Aplikacja mobilnej Alarm112 dla osób z niepełnosprawnością

 

Wnioski o zapewnienie dostępności


Do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek (dalej „Urząd”) można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek
Klient w zakresie dostępności Urzędu może:
1) poinformować o braku dostępności;
2) złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
3) złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Urzędu.
Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Urzędu osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy;
2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji
Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Urzędu jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku
Wniosek można:
1) przesłać na adres: Urząd Miejski Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek;
2) złożyć w sekretariacie Urzędu w godzinach funkcjonowania Urzędu;
3) przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
4) przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wnioski rozpatrywane są przez Koordynator ds. dostępności.

Tryb odwoławczy
W przypadku gdy Urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:
1) w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
2) w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
3) z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności
– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.
Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem
Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu lub ich elementów może:
1) poinformować o braku dostępności;
2) złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
3) złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:
1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, które mają być dostępne cyfrowo;
3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Urząd niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urzędu powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania
Żądanie można:
1) przesłać na adres: Urząd Miejski Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek;
2) złożyć w sekretariacie Urzędu w godzinach funkcjonowania Urzędu;
3) przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
4) przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wnioski rozpatrywane są przez Koordynator ds. dostępności.

Tryb odwoławczy
W przypadku gdy:
1) Urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, wskazanych w żądaniu, albo
2) osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu
– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Urzędu skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Wniosek o zapewnienie dostępności

Informacja o braku dostępności