lgd7

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 14/2023

 

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie LGD7 - Kraina Nocy i Dni” informuje,
iż ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020

na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej
i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego”

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy z załącznikami składa są bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „LGD7 - Kraina Nocy i Dni” przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku w terminie naboru wniosków: 28 września 2023 do 11 października 2023, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00.

Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami składa się w 2 egzemplarzach  wersji elektronicznej: na 1 płycie CD oraz na 1 pamięci USB i w 2 egzemplarzach wersji papierowej, w dwóch opisanych segregatorach.

 

Wnioskodawcy:

JST, organizacje pozarządowe.

 

Forma wsparcia:

Refundacja – 63,63% kosztów kwalifikowanych dla JST, do 100% kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych

Limit dostępnych środków:

171 035,17  EURO/ 684 140,68 zł

Wysokość pomocy:

Do 500 000 zł, dla JST bez ograniczeń (całkowita wartość projektu nie może być niższa niż 50 000 zł)

Zakres tematyczny operacji:

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  z 2019 R., poz. 664 z późn. zm.).

 

Warunki udzielenia wsparcia:

- Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, w tym w szczególności z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – tekst jednolity (pobierz), zm. z dnia 8.10.2019 r. - pobierz,
zm. z dnia 2.09.2020 r. - pobierz, zm. z dnia 15.12.2021 r. - pobierz

- zgodność ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023,

- zgodność operacji z Kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimum 14 punktów podczas oceny według tych kryteriów.

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów - pobierz

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia oraz
o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020
z perspektywą do 2023 - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 5z (.pdf) - pobierz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 5z (.xlsx) - pobierz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) wersja 5z - pobierz

Załącznik dodatkowy nr 1 – pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy - pobierz

 

 

Umowa o przyznaniu pomocy wersja 9z (.pdf) - pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy wersja 9z (.doc) - pobierz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - pobierz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.xls) - pobierz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - pobierz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.xls) - pobierz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - pobierz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.doc) - pobierz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1843 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1086) (.pdf) - pobierz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1843 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1086) (.pdf) - pobierz

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - pobierz

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.xls) - pobierz

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf) - pobierz

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.doc) - pobierz

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf) - pobierz

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.doc) - pobierz

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (.pdf) - pobierz

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (.doc) - pobierz

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka właściciela przedsiębiorstwa (.pdf)  - pobierz

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka właściciela przedsiębiorstwa (.doc) - pobierz

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf)  - pobierz

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.doc) - pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - pobierz

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana
z nieruchomością (.pdf) - pobierz

Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - pobierz

Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf) - pobierz

Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim /
o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf) - pobierz

Załącznik nr 6 Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim /
o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf) - pobierz

Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (.pdf) - pobierz

 

 

Wniosek o zaliczkę - pobierz

Instrukcja do wniosku o zaliczkę - pobierz

Wzór gwarancji zaliczkowej (.pdf)  - pobierz

Wzór gwarancji zaliczkowej (.xls)  - pobierz

Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG) - pobierz

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 5z - pobierz

Wniosek o płatność (.xls) - wersja 5z - pobierz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z - pobierz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xls) – wersja 5z - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- wersja 5z - pobierz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.xlsx)  - pobierz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf)  - pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji (.pdf)  - pobierz

 

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel  - pobierz

                                                                                                                                       

https://lgd7krainanocyidni.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-5/