Zaproszenie 1460x616 v2

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza organizacje działające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w konkursie „Lokalne Ekopraktyki”. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Zgłaszana do konkursu ekopraktyka musi spełnić warunek, tj. w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu, to m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ.

Więcej informacji oraz regulamin znajduje się na stronie konkursu: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 8 września.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją działań promocyjnych

Ministra Klimatu i Środowiska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej jako: RODO, uprzejmie informuję, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska.

Może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka

poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie: 22 36 92 900.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować:

listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka

poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zaproszenia do udziału w działaniach promocyjnych realizowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska[1]
  • w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów[2].

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotowi, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiot przetwarzający), tj. firmie świadczącej usługi informatyczne.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie stanowią jednak one odbiorców danych w rozumieniu przepisów RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. 1 miesiąc od dnia zakończenia działania promocyjnego, do którego udziału została Pani/Pan zaproszona/zaproszony.

Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo ograniczenia przetwarzania
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są powyżej).

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje brakiem możliwości wysłania informacji o działaniach promocyjnych realizowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Wydział Projektów Edukacyjnych
Departament Edukacji i Komunikacji
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa


   ministerstwo_klimatu_i_srodowiska_logo.jpg
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszą wiadomość wskutek pomyłki, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

 

[1] Art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512, z późn. zm.).

[2] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) oraz Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zaproszenie 1080x1080 v2