Burmistrz Gminy Koźminek informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 17 lipca br. zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej.

W związku z powyższym podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie przez producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „ ZGŁOŚ SUSZĘ ROLNICZĄ”.

Za pomocą aplikacji producent rolny, korzystając z Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenie w aplikacji jest niezbędne w celu otrzymania protokołu z szacowania strat lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Zgłaszanie strat spowodowanych suszą rolniczą do komisji gminnych nie jest obowiązkowe.

Gminna komisja szacuje suszę jedynie na wniosek rolnika, przy czym szacowanie przeprowadzone przez gminną komisję w terenie będzie stanowiło uzupełnienie szacunkowe do dokonanego przez aplikację.

Całkowita powierzchnia upraw podana we wniosku powinna być zgodna z powierzchnią upraw zawartą we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR.

Gminna komisja może szacować  jedynie uprawy, które nie zostały uprzątnięte z pola na dzień szacowania w terenie.

Za pomocą aplikacji można oszacować szkody również po zbiorach.

Aplikacja suszowa działa pod adresem :

 

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek pokój nr 2 oraz na stronie internetowej www.kozminek.pl

Do wniosku o oszacowanie strat w uprawach należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty obszarowe z roku 2023 oraz kopie polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej posiadania.

Wypełniony wniosek (wzór w załączniku) należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek pokój nr 2 w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Aktualnie brak jest informacji o jakiejkolwiek formie pomocy w przedmiotowej sprawie.

 

Załącznik 1 Obowiązek informacyjny

Załącznik 2 wniosek SUSZA 2023