uniaeu2

Nazwa projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 "Środowisko", Działania 4.2 "Gospodarka odpadami", Poddziałania 4.2.1 "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących."

 

pszok

 

Cel Projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w związku z koniecznością dostosowywania ilości zbieranych odpadów segregowanych w całości strumienia odpadów komunalnych do wymogów prawa polskiego oraz optymalizacja ekonomiczna funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.

 

Planowane efekty:

  • optymalizacja ekonomiczna funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie,
  • stworzenie systemu gospodarki opadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz hierarchią sposobów postępowania z odpadami,
  • uporządkowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie,
  • zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w gminie,
  • promocja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wśród mieszkańców.

 

Całkowita wartość Projektu: 610 018,50 zł

W tym wkład Funduszy Europejskich: 415 607,50 zł

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 06.02.2019 r.

Data zakończenia realizacji Projektu: 12.02.2020 r.