uniaeu2

Nazwa projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 "Środowisko", Działania 4.2 "Gospodarka odpadami", Poddziałania 4.2.1 "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących."

Cel Projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w związku z koniecznością dostosowywania ilości zbieranych odpadów segregowanych w całości strumienia odpadów komunalnych do wymogów prawa polskiego oraz optymalizacja ekonomiczna funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.

Całkowita wartość Projektu: 628 399,15 zł

W tym wkład Funduszy Europejskich: 432 304,57 zł

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01.07.2018 r.

Data zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2019 r.