W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). 

     Urząd Miejski Gminy Koźminek uruchamia obsługę wniosków o dodatek węglowy, od 22 sierpnia 2022r. (poniedziałek) do 30 listopada 2022r.

     Wnioski będą wydawane i przyjmowane w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:00 do 15:00, na parterze budynku,  w punkcie obsługi interesanta.

 

Kto może otrzymać dodatek węglowy? 

     Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

     Ważne!  Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.
 

Co w przypadku gdy kilka osób złożyło wniosek o dodatek węglowy?

      W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
      W przypadku gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Ważne! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Ile wynosi dodatek węglowy? 

      Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000 złotych.

 

Czy we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wykazuje się dochody? 

     Nie, we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów.

 

Czy wniosek o dodatek węglowy można złożyć przez Internet?

     Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Jak można dowiedzieć się o przyznaniu  dodatku węglowego? 

      Urząd Miejski Gminy Koźminek, przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ma możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego we właściwym urzędzie gminy.

Ważne! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego, można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy