W niecały rok po przekazaniu Wykonawcy terenu pod budowę instalacji fermentacji możemy śmiało powiedzieć, że jedno z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” jest bliskie ukończenia. Od momentu rozpoczęcia zadania, prace budowlane przebiegają płynnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W ostatnim okresie wykonano m.in.:

  • próby szczelności zbiornika czterokomorowego na odcieki w hali odwodnienia pofermentatu – zakończone wynikiem pozytywnym,

  • próby szczelności komory fermentera – zakończone wynikiem pozytywnym,

  • montaż zbiornika biogazu, który został posadowiony na zbiorniku na odcieki,

  • układanie warstw ścieralnych betonowych i asfaltobetonowych na drogach i placach terenu inwestycji,

  • roboty betoniarskie w zakresie budowy zbiornika na wodę deszczową – trwają przygotowania do przeprowadzania próby jego szczelności,

  • większość prac związanych z obudową obiektów płytami warstwowymi oraz część pozostałych prac elewacyjnych,

  • pokrycia blachą boksów i wiat magazynowych.

Gotowe są już wszystkie obiekty instalacji i trwa ich wyposażanie. Dostarczono
i zamontowano praktycznie wszystkie elementy składowe – maszyny i urządzenia linii technologicznych w poszczególnych obiektach.

Dzięki sprawnemu działaniu i zaangażowaniu wielu osób już niedługo w Orlim Stawie zostanie oddana do użytku instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej
i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu.

Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.