Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku przyłącza się
do realizacji programu ZA ŻYCIEM w obszarze wskazanym poniżej.

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY.

2.1. Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Celem działania jest: podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, poprzez umożliwienie koordynacji udzielanych świadczeń przez poradnie neonatologiczno-pediatryczne przy wsparciu informatycznych środków wymiany i gromadzenia dokumentacji medycznej. Osoby do których skierowano wsparcie: niemowlęta oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu do 3. roku życia. Podmioty realizujące: poradnie neonatologiczne, inne poradnie dla dzieci, poradnie/ośrodki rehabilitacji dla dzieci.

Czym jest Program Za życiem ?

Program polega na  kompleksowym, intensywnym i wielospecjalistycznym działaniu mającym na celu pobudzenie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka. Zajęcia w ramach programu Za życiem obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom (prawnym opiekunom), udzielanie instruktażu
i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów przygotowanych do pracy z małymi dziećmi, w skład którego może wchodzić:

  • pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog,)
  • psycholog,
  • logopeda (neurologopeda,),
  • fizjoterapeuta,
  • inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Im wcześniej dziecko trafi pod opiekę specjalistów, tym większe ma szanse na prawidłowy rozwój.

Projekt realizowany jest z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin: Za życiem.

Prosimy o zgłoszenie się do realizacji programu na załączonym formularzu – zał. nr 1.

Załącznik nr 1