Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kozminek.pl


Koźminek: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek
Numer ogłoszenia: 134904 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koźminek , ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7637085, faks 062 7637207.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Gać Kaliska, Moskurnia, Chodybki, Nowy Karolew, Złotniki, Pietrzyków, Smółki, Oszczeklin, Dąbrowa, Marianów, Ksawerów, Dębsko, Krzyżówki, Młynisko, Józefina, Józefina - Rogal, Nowy Nakwasin, Stary Nakwasin, Bogdanów w ilości 180 sztuk Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, w przypadkach koniecznych pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych, rozruchem technicznym i technologicznym. Wymaga się, aby Producent oczyszczalni posiadał certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. Do ww. PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze w ilości jednostkowej 100 dm3/Md (litrów na mieszkańca na dobę), co oznacza, że ścieki te będą charakteryzować się następującymi przeciętnymi parametrami: BZT5 600 - g O2/m3, zawiesina ogólna -700 g/m3, azot ogólny - 110 g N/m3, fosfor ogólny - 18,0 g P/m3. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na osiem miesięcy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 180 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Koźminek Gać Kaliska, Moskurnia, Chodybki, Nowy Karolew, Złotniki, Pietrzyków, Smółki, Oszczeklin, Dąbrowa, Marianów, Ksawerów, Dębsko, Krzyżówki, Młynisko, Józefina, Józefina - Rogal, Nowy Nakwasin, Stary Nakwasin, Bogdanów 3.2. Wyklucza się oczyszczalnię, która będzie pracowała w oparciu o zastosowanie innej technologii oczyszczania, niż technologia określona w pkt 3.3. SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków. 3.3. Parametry techniczne: Zamontowane urządzenia muszą spełniać następujące warunki: a) Urządzenia muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 oraz posiadać deklarację właściwości użytkowych ze znakiem CE - potwierdzoną protokołem z badań typu wraz z raportem szczegółowym z badań wystawionym przez notyfikowane laboratorium oraz pracować w technologii osadu czynnego bez wspomagania złożem biologicznym, b) Konstrukcja monolityczna wykonana z polietylenu metodą rotacyjną, d) Oczyszczalnia ścieków musi posiadać lej Imhoffa (wyklucza się stosowanie osadników Imhoffa tzn. leja otwartego), e) Pojemność czynna proponowanych oczyszczalni musi wynosić minimum 3 m3, f) Przepływ dobowy proponowanej oczyszczalni musi wynosić minimum 1,2 m3/d, g) Osadnik wstępny musi posiadać minimum 1 m³ pojemności, h) Każda komora musi być wyposażona w niezależną nadstawkę z pokrywą, umożliwiającą dostęp do każdej komory oczyszczalni oddzielnie, i) Wyklucza się stosowanie w urządzeniu wszelkiego rodzaju elektrozaworów, sterowników, programatorów, sterowania elektronicznego, itp. j) Wyklucza się oczyszczalnię, w których zbiorniki występują z podziałem na grodzie, k) Wyklucza się urządzenia pracujące w technologiach: SBR, ORAZ OSADU CZYNNEGO WSPOMAGANEGO ZŁOŻEM BIOLOGICZNYM - HYBRYD. l) W celu zapewnienia bezproblemowej i komfortowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, zaprojektowane rozwiązanie musi posiadać możliwość całkowitego dostępu do dyfuzora, poprzez wyjęcie na zewnątrz bez konieczności wypompowywania znajdujących się w oczyszczalni ścieków. Nie dopuszcza się stosowania w osadniku lub bioreaktorze dodatkowych filtrów, koszy i krat, m) Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot, fosfor - musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) i potwierdzony w Raporcie z wstępnych badań typu, n) Producent oferowanych urządzeń musi przedstawić wdrożony Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o wymagania norm: ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 potwierdzony Certyfikatami uzyskanymi minimum 1 rok przed datą ogłoszenia przetargu, o) Oświadczenie producenta urządzeń o możliwości posługiwania się przez oferenta protokołami z Badań Typu i Certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 14001, p) Dla zapewnienia jakości wykonania połączeń spawanych personel spawający zbiorniki oczyszczalni muszą wykazać się aktualnymi uprawnieniami zgodnie z normą PN EN 13067.wydanymi przez jednostkę certyfikowaną. r) Schematy proponowanych oczyszczalni muszą być potwierdzone przez notyfikowane laboratorium, wykonujące dane badanie typu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dostarczenia przez oferenta proponowanego urządzenia do siedziby zamawiającego celem jego oględzin. Wymaga się, aby certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na osiem miesięcy. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich 180 użytkowników. ; Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę. W celu ustalenia terminu wizji należy się kontaktować z Panem Wojciech Paszkowski - 62 7637006 4. W celu potwierdzenia ,iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ Wykonawca wraz z ofertą przedstawi: 1)pełny raport z badań skuteczności redukcji zanieczyszczeń proponowanej oczyszczalni działającej w technologii nisko obciażonego osadu czynnego wydany przez notyfikowane laboratorium, wykonany zgodnie z normą nr PN-EN 12566-3+A 1:2009. (jednostki notyfikowane, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE :http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseactin=cpd.nb_hs&hs_id=138327 2)pełne raporty z badań na trwałość, wodoszczelność oraz wytrzymałość konstrukcyjną proponowanej oczyszczalni działającej w technologii WOBCZ wydane przez notyfikowane wykonane zgodnie z normą nr PN-EN 12566-3+A1:2009( jednostki notyfikowane które zostały wymienione w wykazie dostępnym na KE:http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseactin=cpd.nb_hs&hs_id=138327 3)deklarację właściwości użytkowych CE wystawione przez producenta oczyszczalni potwierdzająca spełnienie wymogu Normy PN-EN 12566-3+A1:2009 4)dokumenty , na podstawie których będzie można zweryfikować równoważność oferowanych rozwiązań, w szczególności aktualną dokumentację techniczną produktu wydaną przez niezależną instytucje badawczą, instrukcją zabudowy, obsługi i montażu, z których będą wynikały właściwości takie jak : zastosowany materiał, wytrzymałość, grubość ścianek monolityczność zbiornika oczyszczalni , metody wytwarzania zbiornika oczyszczalni oraz będą posiadały rzuty zbiornika oczyszczalni. 5)Dokumentację techniczną produktu wydaną przez niezależną instytucje badawczą, z której będzie wynikało, że oczyszczalnie pracują w technologii niskoobciążonego osadu czynnego np. aktualna Aprobata Techniczna Szczegółowy zakres robót i wymagań określa dokumentacja przetargowa oraz zapisy w projekcie umowy. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. W razie rozbieżności w zapisach między dokumentacją projektową, STWiOR, SIWZ, kierować się SIWZ. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia w cenie oferty: - uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego; - ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.20-2, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 40 000,00 złotych , słownie: czterdzieści tysiące .

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku: 1) uzasadnionego przedłużenia terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: a) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót, b) zaistnienia siły wyższej, 2) zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, w szczególności: a) związane z zatrzymaniem robót przez organy administracji publicznej, b) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 3) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 5) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 6) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 5. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) czas wykonania zmiany, 5) wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia. 7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Koźminek ul. Kościuszki 7 Kod 62-840 Koźminek Pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Koźminek ul. Kościuszki 7 Kod 62-840 Koźminek Pokój nr 12- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W Ramach Działania Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej obiętego PROW na laTA 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie