pietrucha1

Agnieszka Pietrucha

REFERAT FINANSOWY
Inspektor - Podatki i Opłaty Lokalne

tel. 62 76 38 615

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Prowadzenie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
2. Prowadzenie rachunkowości podatkowej ? prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów odpisów wynikających  ze zmiany wysokości opodatkowania, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe.
3. Kontrola terminowości wpłat należności podatkowych dokonywanych przez podatników i inkasentów wyznaczonych do poboru bieżących zobowiązań podatkowych.
4. Terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności podatkowych polegających na terminowym wystawianiu upomnień i tytułów egzekucyjnych  oraz przekazywanie ich do właściwego Naczelnika  Urzędu Skarbowego,
5. Zabezpieczanie zaległości podatkowych na nieruchomościach przez wpis do hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia ich przedawnieniu.
6. Współpraca z działem egzekucyjnym właściwego urzędu skarbowego:
- zawiadomienie o zmianie zaległości,
- bieżąca aktualizacja tytułów wykonawczych
-  zapytania o przebieg prowadzonego postępowania egzekucyjnego  
7. Prowadzenie wykazu zaległości i nadpłat należności podatkowych.
8. Nadzór nad realizacją inkasa należności finansowych prowadzonych przez sołtysów, rozliczanie ich z pobranych należności oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych.
9. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania służącej do ewidencji i kontroli wykorzystania kwitariuszy pobieranych przez inkasentów do poboru należności podatkowych.
10. Ewidencja i bieżąca kontrola wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych od   Gminy, wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień w stosunku do zalegających z opłatami, comiesięczna kontrola wpływów oraz likwidacja zaległości i nadpłat.
11. Dokonywanie bieżących i okresowych analiz windykacji podatków, opłat lokalnych oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.
12. Comiesięczne uzgadnianie poprawności księgowań wpływów na stanowisku podatkowym z ewidencją syntetyczną.
13. Sporządzanie w obowiązujących terminach sprawozdawczości z wpływów podatkowych oraz z tytułu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
14. Sporządzanie sprawozdawczości o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.
15. Prowadzenie dzienników obrotów wg rodzajów podatków.
16. Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych.
17. Naliczanie i przekazywanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2% - owego odpisu z podatku rolnego oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
18. Prowadzenie bezpośredniej obsługi podatników.
19. Przygotowanie danych do projektu budżetu Gminy w zakresie wykonywanych obowiązków. 
20. Obliczanie wysokości i przekazywanie zgodnie z przepisami prawa sołtysom informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki.
21. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego osobom prowadzącym działalność rolniczą, składanie 22. zamówień o środki finansowe do Urzędu Wojewódzkiego oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie. 
22.  W  razie  nieobecności inspektora do spraw wymiaru podatków  pełnienie zastępstwa natomiast  w przypadku  nieobecności inspektora ds. wymiaru podatków i kasjera w zakresie wystawiania zaświadczeń o posiadaniu (nieposiadaniu) gospodarstwa rolnego i dochodowości z gospodarstwa rolnego.
23. Przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska - zgodnie z obowiązującymi przepisami
24. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
25. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.
26. Usprawnienie własnej organizacji, metod i form pracy udział w szkoleniach.
27. Obsługa udzielanych z budżetu Gminy Koźminek pożyczek oraz nadzór nad prawidłowością ich spłaty.