tyrakowska1

Monika Tyrakowska

REFERAT FINANSOWY
Inspektor - Księgowość budżetowa

tel. 62 76 38 613

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. Sporządzanie list płac pracowników Urzędu Miejskiego Gminy w Koźminku oraz rozliczanie wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń( w programie PŁACE + i KADRY+).
 2. Prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, obliczanie i wypłacanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
 3. Sporządzanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.
 4. Naliczanie nagród, gratyfikacji, jubileuszy i odpraw emerytalnych.
 5. Naliczanie ryczałtu za używanie własnych samochodów do celów służbowych.
 6. Sporządzanie list płac dotyczących diet radnych, członków komisji oraz diety, ryczałty i wynagrodzenia prowizyjne sołtysów.
 7. Terminowe sporządzanie poleceń przelewów dotyczących potrąceń dokonywanych na liście płac z podziałem na poszczególne tytuły.
 8. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników dla potrzeb Urzędu Skarbowego oraz wyliczania nagród, nadgodzin i ekwiwalentu za urlop.
 9. Terminowe przekazywanie na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego pobranych zaliczek podatkowych pomniejszonych o ulgę podatkową oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 10. Sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach podatkowych.
 11. Sporządzanie imiennych rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla podatników i Urzędu Skarbowego.
 12. Obliczanie i terminowe przekazywanie wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
 13. Przyjmowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej.
 14. Sprawdzanie, czy dowód potwierdzony jest pod względem merytorycznym.
 15. Kompletowanie i segregowanie dokumentów księgowych.
 16. Przygotowywanie dowodów księgowych do zapłaty - terminowe sporządzanie przelewów.
 17. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników.
 18. Rozliczanie podróży służbowych pracowników.
 19. Księgowanie dokumentów księgowych:
  • dekretacja dowodów księgowych - w zakresie dochodów budżetu Gminy Koźminek oraz Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek,
  • księgowanie dokumentów (w programie komputerowym FKZ - organ finansowy) na kontach syntetycznych i analitycznych, zgodnie z wcześniejszą dekretacją
  • nadanie dokumentom księgowym numerów, pod którymi zostały zaewidencjonowane.
 20. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 21. Rzetelne uzgadnianie sald z zapisami z wyciągów bankowych.
 22. Comiesięczne uzgadnianie sald kont analitycznych i syntetycznych.
 23. Comiesięczne uzgadnianie dochodów budżetu z pracownikami prowadzącymi szczegółową ewidencję wpłat.
 24. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.
 25. Sporządzanie wydruków komputerowych w zakresie dochodów:
  • wykazów obrotów, stanów i sald,
  • zestawienia stanów i sald,
  • wykazów obrotów kont analitycznych,
  • wykazów obrotów kont syntetycznych,
  • miesięcznego dziennika obrotów.
 26. Sporządzanie wydruków miesięcznego sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów.
 27. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami (Rb-50).
 28. Naliczanie, sporządzanie deklaracji i terminowe odprowadzanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.
 29. Ewidencja opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz terminowe odprowadzanie w/w opłaty do właściwego urzędu wojewódzkiego.
 30. Terminowe przekazywanie gminie, właściwemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotów nienależnie lub nadmiernie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, należnych budżetowi państwa.
 31. Terminowe ściąganie należności dotyczących pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego. Wysyłanie monitów, wezwań do zapłaty, niedopuszczenie do przedawnienia należności.
 32. Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową gminy.
 33. Prowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów.
 34. Przygotowanie danych do projektu budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz sporządzanie analiz dotyczących wynagrodzeń.
 35. Przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 36. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 37. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.
 38. Usprawnienie własnej organizacji, metod i form pracy.
 39. Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu.
 40. Ubezpieczanie mienia gminnego - ujętego w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego Gminy w Koźminku.
 41. Terminowe sporządzanie miesięcznego sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów.
 42. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości kwartalnej i rocznej jednostki Urzędu Miejskiego Gminy oraz budżetu Gminy w zakresie sprawozdań: Rb-27S z wykonania dochodów, Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 43. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości kwartalnej i rocznej jednostki Urzędu Miejskiego Gminy w Koźminku w zakresie operacji finansowych w zakresie sprawozdania Rb-Z  o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
 44. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem grupowym pracowników Urzędu Gminy.
 45. Agregowanie danych wynikających z cząstkowych Jednolitych Plików Kontrolnych przesyłanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz terminowe  wysyłanie scentralizowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego w imieniu Gminy Koźminek do Ministerstwa Finansów.