mikolajczyk1

Joanna Mikołajczyk

REFERAT FINANSOWY
Inspektor - Księgowość budżetowa

tel. 62 76 38 613

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek i innych funduszy (w szczególności: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) zgodnie z określonymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, w tym:
  • syntetycznej i analitycznej ewidencji dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek,
  • rozrachunków i rozliczeń materiałowych,
  • syntetycznej i analitycznej ewidencji inwestycji według poszczególnych rodzajów zadań inwestycyjnych.
 2. Księgowanie dokumentów księgowych:
  • dekretacja dowodów księgowych w zakresie wydatków, dochodów itd.,
  • księgowanie dokumentów na kontach syntetycznych i analitycznych, zgodnie z wcześniejszą dekretacją,
  • nadawanie dokumentom księgowym numerów, pod którymi zostały zaewidencjonowane,
  • nadawanie dokumentom księgowym numeracji źródłowej,
  • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • prowadzenie ewidencji pozabilansowej (konta 999, 998, 980 i inne),
  • wprowadzanie planu finansowego i jego zmian,
  • zakładanie, rozszerzanie i modyfikowanie planu kont,
  • tworzenia automatów księgowych oraz schematów księgowych,
  • uzgadnianie sald z zapisami z dokumentów źródłowych,
  • uzgadnianie sald i obrotów kont analitycznych i syntetycznych,
  • uzgadnianie sald i obrotów kont pozabilansowych,
  • sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
  • sporządzanie wydruków komputerowych w zakresie wydatków (wykazy obrotów, stanów i sald, zestawienia stanów obrotów i sald, wykazy obrotów kont analitycznych, wykazy obrotów kont syntetycznych, miesięczny dziennik obrotów)
 3. Przyjmowanie i kompletowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej.
 4. Przygotowywanie dowodów księgowych do zapłaty terminowe sporządzanie przelewów.
 5. Prowadzenie ewidencji lokat z tytułu zabezpieczenia robót.
 6. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników.
 7. Rozliczanie podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz radnych i sołtysów Gminy Koźminek.
 8. Rozliczanie przychodów i rozchodów materiałów.
 9. Dokonywanie korekty odpisu na ZFŚS.
 10. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych o wydatkach budżetowych Rb-28S.
 11. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (Rb-50).
 12. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
 13. Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.
 14. Sporządzanie sprawozdań GUS o zatrudnieniu.
 15. Obsługa systemu komputerowego Bestia moduł Sprawozdania (importowanie i agregowanie sprawozdań jednostkowych).
 16. Obsługa systemu komputerowego SJO Bestia.
 17. Prowadzenie okresowych inwentaryzacji, rozliczeń i wyceny majątku Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.
 18. Bezpośrednia współpraca ze Skarbnikiem Gminy, udzielanie informacji na temat wykonania wydatków, analiza wykorzystania środków w stosunku do planu i zgłaszanie propozycji zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w zakresie wydatków celem niedopuszczenia do powstania zobowiązań bez pokrycia.
 19. Rozliczanie dotacji celowych otrzymywanych przez gminę z budżetu państwa oraz dokonywanie zwrotu niewykorzystanych dotacji w należnej wysokości.
 20. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi odnośnie rozliczania pod względem finansowym dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz otrzymanych przez gminę.
 21. Przygotowanie danych do projektu budżetu Gminy w zakresie wykonywanych obowiązków.
 22. Prowadzenie i załatwianie spraw związanych z gospodarką finansową gminy.
 23. Prowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów.
 24. Pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności pracowników księgowości budżetowej.
 25. Przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska.
 26. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.