uniaeu2

Nazwa projektu: "Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego",

Działania 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych", Poddziałania 9.2.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO."

Cel Projektu: Rewitalizacja i nadanie nowych funkcji dworu w Koźminku - obiektu zabytkowego, który jest dorobkiem dziedzictwa kulturalnego regionu Wlkp., jako jeden z najlepiej zachowanych kompleksów dworsko-parkowych.

Planowane efekty:

- podniesienie atrakcyjności Gminy Koźminek,

- wzmocnienie sektora kultury,

- korzystny wpływ na rozwój innych sektorów powiązanych z sektorem kultury (przemysł turystyczny, turystyka wiejska, miejsko-wiejska),

- aktywizacja społeczna obszaru zdegradowanego w miejscowości Koźminek,

- wzrost atrakcyjności turystycznej, społecznej, gospodarczej i inwestycyjnej,

- poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koźminek,

- kształtowanie pożądanych zjawisk społecznych,

- odbudowa ładu przestrzennego i estetyki miejsca.

Całkowita wartość Projektu: 3 250 000,00 zł

W tym wkład Funduszy Europejskich: 2 014 024,99 zł

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 19.04.2019r.

Data zakończenia realizacji Projektu: 30.11.2020r.