uniaeu2

 

Gmina Koźminek w partnerstwie z Miastem Kalisz i 21 jednostkami samorządu terytorialnego (JST) z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

 

Program operacyjny:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

 Zakres projektu:

Projekt realizowany przez Powiat Kaliski (Wnioskodawcę - partnera wiodącego) w porozumieniu z partnerskimi samorządami gminnymi: Gminą Gołuchów, Gminą Opatówek, Gminą Brzeziny, Gminą Szczytniki, Gminą Koźminek, Gminą Żelazków, Gminą Blizanów, Gminą Lisków, Gminą Ceków-Kolonia.

 Termomodernizowanie w ramach projektu obiekty to przede wszystkim placówki oświatowe, a także inne obiekty użyteczności publicznej administrowane przez partnerów projektu tj.:

  • Gmina Blizanów

- Sala gimnastyczna w Blizanowie Drugim
- Sala gimnastyczna w Jankowie Pierwszym
- Budynek Przedszkola w Jarantowie
- Sala gimnastyczna w Piotrowie
- Sala gimnastyczna w Rychnowie

  • Gmina Brzeziny

- Urząd Gminy w Brzezinach

  • Gmina Gołuchów

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu
- Szkoła Podstawowa i Warsztat Terapii Zajęciowej w Kucharach

  • Gmina Koźminek

- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie

  • Gmina Opatówek

- Szkoła Podstawowa w Sierzchowie
- Biblioteka Publiczna w Tłokini Wielkiej

  • Gmina Szczytniki

- Szkoła Podstawowa w Pośredniku
- Zespół Szkół w Stawie

  • Gmina Żelazków

- Budynek OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie

  • Powiat Kaliski

- Zespół Szkół w Opatówku- budynek główny z salą gimnastyczną
- Zespół Szkół w Opatówku- budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną

  • Gmina Ceków-Kolonia

- Przedszkole Publiczne w Cekowie-Kolonii
- Szkoła Podstawowa w Morawinie

  • Gmina Lisków

- Szkoła Podstawowa w Strzałkowie
- Wiejskie Centrum Kulturalno-Sportowe w Strzałkowie
- Świetlica Wiejska w Koźlątkowie

 Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego na terenie 9 gmin z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących celów dodatkowych:

- oszczędności energii w budynkach
- oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię
- promowania postaw związanych z oszczędzaniem energii
- zwiększenia odpowiedzialności za stan środowiska i zanieczyszczenia powietrza
- poprawy komfortu użytkowania obiektów

Celami pośrednimi projektu są:

- wzrost ochrony środowiska i klimatu
- wzrost zadowolenia i poprawa bezpieczeństwa użytkowników powstałej infrastruktury
- wzrost atrakcyjności budynków
- wzrost popytu na usługi realizowane w termomodernizowanych budynkach
- wzrost aprobaty społeczności lokalnej dla działań władz lokalnych
- propagowanie informacji dot. możliwości finansowania projektów z funduszy UE 

 Przedstawione cele wpisują się w cel tematyczny i szczegółowy Działania 3.2.4 WRPO 2014+ poprzez wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publ. oraz zwiększenie efektywności energetycznej sektora publ.

 Wartość całkowita projektu: 14,4 mln zł

- w tym dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO 2014+: 10,6 mln zł