Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Koźminek rozpoczął weryfikację danych, zawartych w deklaracjach śmieciowych – pod kątem liczby mieszkańców, zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy. Podjęte czynności sprawdzające, mają na celu ujawnienie mieszkańców, którzy nie podali rzetelnych informacji w deklaracji.

Prosimy wszystkich Państwa, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz tych, którzy w złożonych dotychczas oświadczeniach nie podali pełnej informacji, o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, o niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, pok. nr 3. Odpowiemy na każde pytanie lub wątpliwości pod nr tel. 62 76 38 611 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uprzejmie informujemy, iż zaniechanie spełnienia tego obowiązku, skutkować będzie wydaniem decyzji administracyjnej, nakładającej kary finansowe – prowadzące do powstania zadłużenia z tytułu odbioru i wywozu odpadów komunalnych.

Zgodnie ze stanem faktycznym, na dzień 31 grudnia 2019 r. złożone druki zawierają zgłoszenia dla 6436 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Koźminek zameldowanych jest 7579 osób. Jak Państwo rozumieją – sytuacja jest poważna i obciąża budżety tych z Państwa, którzy regularnie i we właściwej wysokości ponoszą opłaty za odpady komunalne. Jako podmiot obsługujący system gospodarowania odpadami w gminie, mamy obowiązek wymagać od każdego mieszkańca, partycypacyjnego współfinansowania tegoż systemu.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czynności tej należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, dotyczących liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia następnego miesiąca od dnia nastąpienia zmiany.

Ze wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, że zawierają one błędy, dotyczące głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących w danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, które są zamieszkiwane, ale ich mieszkańcy nie złożyli deklaracji w ogóle.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).

Ważne!

Od 6 maja 2020 r. rozpocznie się kontrola złożonych deklaracji, w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach,  Urząd Gminy Koźminek wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

kontrolaodpady1

azbest0

Gmina Koźminek otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania dotyczącego usuwania azbestu. W związku z tym została wyłoniona firma, która rozpoczęła już prace na naszym terenie. Pierwsze wnioski są już obsłużone, azbest został przekazany do utylizacji.

Łącznie do 29 maja 2020 r. zaplanowano odbiór ok. 138 ton wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy.

azbest1

azbest2

czystepow1

Nowa odsłona programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
 • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

 • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
 • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
 • poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

https://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/05/Program-Priorytetowy-Czyste-Powietrze.pdf

Gmina Koźminek zakupiła 21 laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania, trafią one do szkół z terenu gminy Koźminek - do Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej  w Moskurni i Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie. Gmina pozyskała na ten cel 60 tysięcy złotych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zakupiony sprzęt ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy Koźminek.

Laptopy trafiają już do szkół na ternie Gminy. Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym.

zdalnaszkola2

Program „Zdalna szkoła w Gminie Koźminek“ finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

zdalnaszkola0

zdalnaszkola1

zdalnaszkola2

gusspisrolny

gusspisrolny1

Co to jest spis rolny?
Jest to badanie pełne obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne, realizowane raz na 10 lat (poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.).

 

Kiedy odbędzie się spis rolny?
Najbliższy spis odbędzie się od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

 

Dlaczego GUS realizuje spis rolny?
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2017 (Dz. Urz. L 200 z 07.08.2018, str. 1). Jednocześnie obowiązek ten wynika z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pt. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Ww. Rozporządzenie obliguje wszystkie kraje UE do przeprowadzenia spisu rolnego zgodnie z kalendarzem i wymogami dotyczącymi m.in. okresów referencyjnych, zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania, jakości danych, formy i terminów przekazania danych. Rozporządzenie określa również termin i formę opracowania raportu z badania. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

 

Po co GUS przeprowadza spis rolny?
Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Zgodnie z ustawą, statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych, których wyniki pokazują obraz polskiego rolnictwa.

Kogo obejmuje spis rolny?
Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez: osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Czy spis jest obowiązkowy?
Tak, wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Co jeśli nie mam dostępu do Internetu ?
W gminnych biurach spisowych będzie zapewniony bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Co jeśli nie wypełnię samopisu?
Dane mogą być zebrane innymi metodami: wywiad telefoniczny, wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza spisowego. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu

*Uwaga! Za niedopełnienie obowiązku spisowego ustawa o statystyce publicznej w atr.57. przewiduje karę grzywny, a o jej wysokość decyduje sąd.

Czy nasze dane są bezpieczne?
Tak, podlegają tajemnicy statystycznej, w rozumieniu art. 10 ustawy o statystyce publicznej z 1995 r. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści:

„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Pisemne przyrzeczenie, jest składane właściwemu komisarzowi spisowemu.

Spis a RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celu przeprowadzenia spisu rolnego przez służby statystyki publicznej nie stosuje się artykułów: 15, 16, 18 i 21 rozporządzenia RODO. Oznacza to, że w przypadku przetwarzania danych osobowych w spisie rolnym osoba, której dane są przetwarzane nie będzie mogła wykonać: prawa dostępu, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia,
prawa do sprostowania danych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia,
prawa do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia
prawa do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia.
Jednocześnie w związku z art. 17 ust. 3 lit. d rozporządzenia osobie, której dane dotyczą może nie przysługiwać prawo do żądania usunięcia danych. Ze względu na konstrukcję przepisu, to na administratorze (Prezesie GUS) ciąży obowiązek udowodnienia, że wykonanie tego prawa uniemożliwi lub poważnie utrudni realizacje celów przetwarzania danych osobowych w spisach powszechnych.

Jak zorganizowana jest struktura aparatu spisowego?
Obowiązek realizacji spisów powszechnych spoczywa na Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki. Prezes GUS wykonuje swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej, szczegółowo opisanych w rozdziale 3. ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649). Powyższa ustawa ustala również zasady, organizację i tryb prowadzenia badań statystycznych. W odniesieniu do spisu powszechnego ustawa wskazuje, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a realizacja spisu wymaga odrębnej ustawy (art. 9. ustawy o statystyce publicznej). Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut
Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – Dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz
Wojewódzki komisarz spisowy – wojewódzkie biuro spisowe – wojewodowa a jego zastępca – dyrektor urzędu statycznego
Gminny komisarz spisowy – gminne biuro spisowe – wójt, burmistrz prezydent.

Ile GUS wyda na organizację spisu rolnego?
W lata 2019–2028 – 243 mln zł, z tym, że w roku:

1) 2019 – 68 mln zł;

2) 2020 – 170 mln zł;

3) 2021 – 5 mln zł;

4) 2022–2028 – 0 zł.

gusspisrolny

gusspisrolny1

W ramach prac spisowych gmina wykonuje następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

 • zapewnia funkcjonowanie gminnego biura spisowego;
 • zapewnia w siedzibie gminy stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;
 • wyznacza pracowników urzędu gminy do wykonywania prac spisowych;
 • organizuje nabór kandydatów na rachmistrzów;
 • współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów;
 • współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów;
 • monitoruje czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, oraz przekazuje wyniki tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego;
 • współpracuje z wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.

Współpraca, z wojewódzkim biurem spisowym polega na:

 • zapewnieniu odpowiednich pomieszczeń wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia szkolenia kandydatów na rachmistrzów i egzaminu testowego dla tych kandydatów;
 • zorganizowaniu i pomocy w przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu rachmistrzów,
 • przeprowadzeniu na terenie gminy działań popularyzujących spis rolny oraz monitorowaniu tych działań.

Rachmistrz spisowy.

 • Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych na terenie danej gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań, kandydat na rachmistrza składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Kandydat na rachmistrza, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Gminny komisarz spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy.
 • Szkolenie rachmistrzów obejmuje przekazanie informacji o:
 • statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
 • zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
 • sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
 • Szkolenie kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem.
 • Kandydat na rachmistrza, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 • Rachmistrza powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 • Dyrektor urzędu statystycznego - jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego - zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.
 • Rachmistrz, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:
 • imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego;
 • numer identyfikatora;
 • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego;
 • określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego;
 • pieczęć wojewódzkiego biura spisowego;
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora;
 • okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
 • Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym.
 • Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

gusspisrolny1

Dane osób fizycznych będących użytkownikami gospodarstw rolnych

 • imię (imiona) i nazwisko
 • data urodzenia
 • płeć
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • adres do korespondencji
 • siedziba gospodarstwa rolnego
 • współrzędne geograficzne gospodarstwa rolnego w obowiązującym układzie odniesień
 • przestrzennych
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
 • adres poczty elektronicznej (e-mail)

Dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących użytkownikami gospodarstw rolnych

 • nazwa
 • numer identyfikacyjny REGON
 • adres siedziby podmiotu
 • siedziba gospodarstwa rolnego
 • współrzędne geograficzne gospodarstwa rolnego w obowiązującym układzie odniesień
 • przestrzennych
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
 • adres poczty elektronicznej (e-mail)

Informacje dotyczące gospodarstwa rolnego

 • sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych
 • zużywanie więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego
 • udział w dochodach gospodarstwa domowego dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej
 • prowadzenia działalności pozarolniczej
 • pracy najemnej
 • emerytury i renty
 • innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą

Powierzchnia gospodarstwa rolnego

 • gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym
 • zasiewów według gatunków uprawianych roślin i sposobu ich wykorzystania
 • łąk trwałych
 • łąk trwałych wyłączonych z produkcji
 • pastwisk trwałych
 • pastwisk trwałych nieuprawianych, przeznaczonych do wypasu
 • pastwisk trwałych wyłączonych z produkcji
 • upraw roślin przeznaczonych do przyorania, uprawianych jako plon główny
 • poplonów
 • plantacji o krótkiej rotacji
 • szkółek drzew i krzewów owocowych ogółem
 • szkółek drzew i krzewów ozdobnych ogółem
 • szkółek drzew leśnych do celów handlowych ogółem

Pogłowie zwierząt gospodarskich

 • byczków poniżej 1 roku
 • jałówek poniżej 1 roku,
 • warchlaków o wadze 20–50 kg
 • loch prośnych
 • loch prośnych po raz pierwszy
 • loch pozostałych (nieprośnych i luźnych)
 • loszek hodowlanych (nigdy nie krytych)
 • knurów rozpłodowych
 • świń przeznaczonych do uboju o wadze 50 kg i powyżej (tuczników)
 • maciorek owczych użytkowanych w kierunku mlecznym
 • maciorek owczych użytkowanych w kierunkach innych niż mleczny
 • jagniąt
 • samic kóz użytkowanych do produkcji mleka
 • koni ogółem
 • koni w wieku 3 lat i powyżej
 • kur niosek do produkcji jaj konsumpcyjnych
 • kur niosek do produkcji jaj wylęgowych
 • samic zwierząt futerkowych
 • chów i hodowla ryb
 • powierzchnia stawów
 • powierzchnia innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb
 • objętość innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb
 • gatunki ryb

Liczba maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym

 • ciągników według mocy silnika
 • ładowarek teleskopowych według mocy silnika
 • kombajnów zbożowych
 • silosokombajnów
 • kombajnów ziemniaczanych
 • kombajnów buraczanych
 • kombajnów do zbioru owoców
 • siewników
 • agregatów uprawowych
 • kosiarek
 • rozrzutników obornika
 • wozów asenizacyjnych
 • opryskiwaczy polowych
 • opryskiwaczy sadowniczych
 • niestandardowych urządzeń do zabiegów ochrony roślin
 • rozsiewaczy nawozów
 • sadzarek do ziemniaków
 • ładowaczy ciągnikowych
 • kopaczek do ziemniaków
 • pras zbierających
 • przyczep zbierających
 • urządzeń wykorzystujących sygnał GPS
 • robotów udojowych

Pracujący w gospodarstwie rolnym

w przypadku gospodarstw indywidualnych

 • zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
 • łączenie w danym tygodniu pracy w gospodarstwie rolnym z pracą poza gospodarstwem
 • ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem
 • nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) w ramach pomocy sąsiedzkiej w przeliczeniu na ośmiogodzinny dzień pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 czerwca 2020 r.

w przypadku gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

 • ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem
 • nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) innych niż pracownicy najemni stali i dorywczy oraz pracownicy kontraktowi w przeliczeniu na ośmiogodzinny dzień pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 czerwca
 • 2020 r.

Inne dane, m.in.:

 • zużycie nawozów mineralnych
 • powierzchnia nawożona nawozami wapniowymi
 • powierzchnia nawożona nawozami naturalnymi
 • zużycie nawozów naturalnych
 • liczba zabiegów środkami ochrony roślin
 • samoocena znajomości zasad integrowanej ochrony roślin
 • liczba, powierzchnia, kubatura i pojemność budynków gospodarskich w gospodarstwie
 • rolnym:
 • obór
 • chlewni,
 • kurników
 • silosów: zbożowych, paszowych, na kiszonki,
 • sortowni i przechowalni,
 • kopców ziemnych
 • stodół

Osoby, które z różnych przyczyn, w okresie epidemii, nie mogą lub nie chcą składać wniosku o emeryturę, rentę lub o ich przeliczenie, mogą zrobić to w późniejszym terminie.  Jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie, nie stracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące.

W oświadczeniu należy wskazać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do świadczenia. Data ta nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2020 r.  Wniosek wraz z oświadczeniem można złożyć najpóźniej przed upływem 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na wskazany w oświadczeniu dzień, muszą być spełnione wszystkie warunki do przyznania świadczenia.

Dotychczas prawo np. do emerytury było przyznawane od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Na podstawie przepisów, które weszły w życie 18 kwietnia 2020 r., możliwe jest przyznanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za  cały okres epidemii.

Jeśli dana osoba złoży wniosek o emeryturę np. w czerwcu, ale warunki do  emerytury spełni już w marcu, będzie miała prawo do świadczenia od marca, o ile, do składanego w czerwcu wniosku o emeryturę, dołączy stosowne oświadczenie, wyrażające wolę uzyskania świadczenia od marca. – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Należy przy tym pamiętać, że prawo do emerytury, to nie to samo co prawo do jej wypłaty. Przy wypłacie emerytury, konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Wówczas ZUS w zależności od daty jego rozwiązania, wypłaci stosowne wyrównanie.

Regulacja pozwalająca na późniejsze złożenie wniosku o świadczenie nie ma zastosowania do świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku, do których należą również rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony