25 lutego odbyło się Święto Powiatu Kaliskiego, na którym wyróżniono mieszkańców naszej gminy.

Medalem Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego uhonorowano Panią Janinę Kubiak-  wieloletnią Dyrektor oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówce.  Medal nadany przez Radę Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr LIV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymała w uznaniu za pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego oraz rozwijanie usług medycznych  w powiecie kaliskim na najwyższym poziomie.

Tytułem „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” uhonorowano Pana Jacka Wolniaczyka, w uznaniu za dotychczasową współpracę. Pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego,  bezinteresowną pomoc oraz rozwój gospodarczy powiatu.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!!

 

PHT00239

 

PHT00329

Autor: T.Potemkowski

 

W poniedziałek 27.02.2023 odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej Chłopców. Zawody rozegrane zostały w ramach Igrzysk Dzieci Szkolnego Związku Sportowego tj. w kategorii klasy szóstych i młodsi. Na zawodach Gminę Koźminek miały zaszczyt reprezentować dwie szkoły tj.  Szkoła Podstawowa w Koźminku pod opieką nauczyciela Dawida Kupaja oraz Szkoła Podstawowa w Moskurni pod opieką nauczyciela  Przemysława Olejnika.

Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn oprócz wyżej wymienionych startowały: SP w Radliczycach, SP w Piotrowie oraz gospodarz SP w Opatówku.

Chłopcy z Moskurni, którzy wstąpili w składzie: Szymon Wypych (kapitan), Piotr Grzeliński, Kacper Białczyk, Kacper Klaczyński, Michał Kowalski, Mateusz Adamiak oraz Tymoteusz Wypych, w gronie startujących drużyn wypadli bardzo dobrze wygrywając pewnie  8:3 z Koźminkiem, 6:0 z Piotrowem i 11:1 z Radliczycami.

W meczu o pierwsze miejsce przyszło zmierzyć im się z gospodarzami turnieju Szkołą Podstawową w Opatówku. Mecz zaczął się dwoma szybkimi bramkami dla Opatówka wyprowadzonymi po dobrej obronie i szybkiej kontrze.  Przy wyniku 3:0 dla gospodarzy chłopcy z Moskurni zaczęli odrabiać straty doprowadzając do remisu 3:3. Przy tym wyniku Moskurnia strzeliła dwie bramki w tym jedną z karnego – niestety bramek tych sędzia nie zaliczył. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 4:3 dla Opatówka, co zagwarantowało chłopcom ze Szkoły Podstawowej w Moskurni 2 miejsce w turnieju. Pozostaje pewien niedosyt, gdyż było to drugie srebro jakie uczniowie z Moskurni zdobyli w tym roku szkolnym – 24.01.2023 w chłopcy z Moskurni zajęli drugie miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w Koszykówce.

 

tabelka

 

p reczna

 

 

 

Gmina Koźminek uchwałą  Rady Miejskiej Gminy Koźminek (nr LX/374/2022  z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na rok 2023), zabezpieczyła dotację na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (z napędem na koła 4 x 4) dla jednostki OSP Koźminek. Kwota zabezpieczona w budżecie gminy to 470 000 zł pochodząca ze środków funduszu sołeckiego. Ponadto na w/w cel jednostka z Koźminka otrzyma dofinansowanie w kwocie 500 000 zł z budżetu państwa. Dodatkowo jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku zabezpieczyła na powyższe zadanie, ze środków własnych kwotę 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) uchwała nr 1/01/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku).

 Na spotkaniu, które odbyło się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu w dniu 23 lutego 2023 r. Komendant Miejski PSP St. bryg. Tomasz Polak potwierdził, że jednostka otrzyma kwotę 500 000 zł z budżetu państwa na zakup w/w pojazdu. Promesy dla jednostek zostaną przekazane w najbliższym czasie. Jednostka OSP Koźminek znalazła się wśród 675 jednostek z terenu kraju, które otrzymają dofinansowania na zakup nowych pojazdów pożarniczych.

 

Jednostka OSP Krzyżówki – Młynisko otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jednostka podobnie jak jedenaście innych jednostek OSP z Powiatu Kaliskiego została wytypowana do dofinansowania przez Komendę Woj. PSP w Poznaniu (na przedsięwzięcia w zakresie ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w 2023 r. cz. 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Program pn. „Mały strażak" zakłada dofinansowanie dla 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu oraz miasta Kalisza. Dofinansowanie otrzymają następujące jednostki:

 • OSP w Żernikach,
 • OSP w Strzałkowie,
 • OSP w Pólku,
 • OSP w Krzyżówki-Młynisko,
 • OSP w Opatówku,
 • OSP w Szczytnikach,
 • OSP w Stawiszynie,
 • OSP w Chełmcach,
 • OSP w Stobnie,
 • OSP w Radliczycach,
 • OSP w Kaliszu – Winiarach.

Pozyskane środki jednostka OSP w Krzyżówki – Młynisko przeznaczy na zakup sprzętu ppoż. dla strażaków ratowników.

Oprac.: na podstawie https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/lista-wnioskow-wytypowanych-przez-komende-wojewodzka-psp-w-poznaniu-do-oceny-wg-kryteriow-dostepu/ [dostęp: 28.02.2023]

 

biblioteka

 

W piątek, 17-go lutego 2023 roku Burmistrz Gminy Koźminek Iwona Michniewicz oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury w Koźminku Tomasz Potemkowski mieli przyjemność podjąć krótką, merytoryczną wizytą Dyrektora Biblioteki Narodowej, dr Tomasza Makowskiego.

Dr Tomasz Makowski jest dyrektorem Biblioteki Narodowej od 2007 roku. Jest również przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem zarządu The European Library, Komitetu Stałego Sekcji Bibliotek Narodowych International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Prezesie Rady Ministrów, Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady Muzeum Literatury, Rady Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy, Memory of the World National Committee przy UNESCO. Redaktor naczelny „Rocznika Biblioteki Narodowej” i „Polish Libraries”, a uprzednio również „Polish Libraries Today”. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Roku Zbigniewa Herberta. Od 2011 jest członkiem honorowym Association Internationale de Bibliophilie i Federacji Fides. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.

Wizyta związana była z podjętą przez samorząd gminy decyzją o zamiarze połączenia biblioteki i centrum kultury w jedną jednostkę. Księgozbiór koźmineckiej biblioteki został oceniony przez dyrektora Biblioteki Narodowej jako bardzo bogaty i interesujący, tworzony z zamysłem budowania oferty o szerokim spektrum tematycznym, zarówno pielęgnującej dotychczasowe gusta czytelników, jak i zdradzającej tendencję do ich poszerzania i kształtowania. Plany dotyczące rozwoju biblioteki oraz szczegóły związane z pracą jednostki już w strukturach połączonych instytucji udowodniły naszą troskę o księgozbiór, co spotkało się z aprobatą i uznaniem Dyrektora Biblioteki Narodowej.

W spotkaniu uczestniczył również poseł dr Tomasz Ławniczak, wielokrotny gość w Koźminku oraz ceniony prelegent wystąpień związanych z historią regionu w tym samego Koźminka.

Obok wizyty w bibliotece i Urzędzie Miejskim, goście odwiedzili również siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Koźminku.

Zdając sobie sprawę z ogromu obowiązków i zadań spoczywających na barkach dyrektora Biblioteki Narodowej należy przypuszczać, że na kolejną podobną wizytę być może trzeba będzie czekać lata, tym bardziej cieszy pozytywna ocena księgozbioru i dobra, merytoryczna rozmowa związana z obecnym i przyszłym działaniem biblioteki w skali zarówno gminy, jak działaniami i współpracą realizowaną poza jej granicami.

 

polski lad duze

 

W dniu 16 lutego 2023 r. została podpisana umowa z firmą: Zakład Remontowo Budowlany „MAXBUD” Wojciech Przepiórka realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni”. Umowa została podpisana na wartość: 3 462 450,00 złotych brutto.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 2 943 082,50 złotych pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

Prace polegać będą na rozbudowie istniejącego budynku o 3 sale lekcyjne z szatniami, sanitariatami, pomieszczeniem dla cateringu oraz zmywalni. Rozbudowana część zostanie wyposażona w kompletną instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną z osprzętem i armaturą, instalacje centralnego ogrzewania.

 W istniejącym budynku zostaną powiększone 3 sale lekcyjne oraz zmianie ulegnie przeznaczenie trzech pomieszczeń.

Budynek zostanie wyposażony w pompę ciepła oraz w instalację fotowoltaiczną.

Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to 13 grudnia 2023 roku.

 

flaga plgodlo pl

polski lad duze

 

W dniu 15 lutego 2023 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi Ksawerów – Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P”.  Umowa została podpisana na kwotę 5 333 122,070 zł. brutto.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 5 066 466,57 złotych pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

Obecnie jezdnia posiada zdegradowana nawierzchnię asfaltową z licznymi ubytkami, przełomami, koleinami oraz nienormatywnymi spadkami poprzecznymi oraz podłużnymi.

W ramach zadania zostanie przebudowa droga o łącznej długości 3 930 metrów. Prace będą polegać na rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz podbudową.

Jezdnia zyska nową podbudowę oraz 2 warstwy nawierzchni asfaltowej, pobocza wzdłuż jezdni będą wykonane z kamienia łamanego, zostanie wykonanie nowe oznakowanie pionowe oraz poziome. Na odcinku ponad 2200 metrów zostanie wykonany pas ruchu dla rowerów.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 12 listopada 2023 r.

 

20230227 142107

 

20230227 142306

 

 

kas min

 

 • 15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok.
 • W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania przygotowane przez administrację skarbową. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
 • Wprowadzone w 2022 r. zmiany podatkowe nie będą wpływały na sposób składania zeznań rocznych.

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz piąty udostępniły usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Z roku na rok bije ona rekordy popularności.

„Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT tylko w ubiegłym roku przesłano ok. 11,8 mln elektronicznych deklaracji PIT” – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Rozliczenie za 2022 r. zostało przygotowane dla ponad 24 mln podatników.

Dla kogo Twój e-PIT?

W ramach usługi udostępnione zostały zeznania podatkowe:

 • PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane),
 • PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,
 • oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego,
 • nowością będzie PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione są:

 • informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych;
 • informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ),
e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.     .

Do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Rozliczając swój PIT podatnik składa PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji i rozlicza się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Zwrot nadpłaty podatku

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie - do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Płatność podatku

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

Więcej informacji o rozliczeniu PIT na stronie podatki.gov.pl.

 

plakat

We współczesnym, cyfrowym świecie, problem z zasięgiem komórkowym oznacza nie tylko brak możliwości wykonywania i odbierania połączeń, czy problem z wysyłką SMSów, ale przede wszystkim powoduje duże ograniczenia w dostępie do internetu – co z kolei może wiązać się z problemami w wykonywaniu pracy zdalnej, korzystaniu z serwisów streamingowych czy dostępie do informacji. Mimo wytężonych starań wszystkich operatorów, zarówno w warstwie rozbudowy infrastruktury jak i edukacji konsumentów, wykluczenie cyfrowe wciąż pozostaje w Polsce realnym problemem. Często indywidualni odbiorcy decydują się na samodzielne rozwiązanie problemu ze znikającym zasięgiem poprzez instalację taniego i nielegalnego wzmacniacza sygnału. Jednak pozornie proste rozwiązanie, samo w sobie stanowi źródło problemów – zarówno prawnych dla nielegalnego użytkownika, jak i technicznych dla pozostałych użytkowników sieci.

 

Czym jest wzmacniacz zasięgu komórkowego?

Ze zleconego przez KIGEiT badania opinii wynika, że ponad połowa Polaków ma świadomość istnienia nie tylko powszechnie stosowanych, legalnych i nieszkodliwych wzmacniaczy sygnału Wi-Fi, ale również wzmacniaczy sygnału komórkowego, którego zarówno status prawny, jak i skutki użytkowania, są bardziej złożone. Wzmacniacz zasięgu komórkowego (potocznie zwany również repeater’em) jest urządzeniem pośredniczącym w transmisji sygnału radiowego, podnoszącym jakość sygnału zarówno emitowanego przez stacje bazową, jak i przez smartfon.

Łatwość instalacji jednak może być zgubna dla użytkownika urządzenia, bowiem samodzielna instalacja repeatera jest działaniem nielegalnym – o tym fakcie nie wiedziało aż 76% respondentów naszego badania. Ponadto, dokładnie tyle samo Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że nielegalnie zainstalowany repeater, co prawda wzmacnia sygnał użytkownika, ale kradnie go pozostałym użytkownikom sieci. 

Mam problem z zasięgiem – czego nie mogę robić?

W świetle prawa, samodzielna instalacja repeaterów jest nielegalne. Takie działanie jest przestępstwem obarczonym karą grzywny, a w skrajnych przypadkach, nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Dla konsumentów myląca może być powszechna i łatwa dostępność tego typu urządzeń na rynku. W myśl wspomnianych przepisów bowiem, każdy może legalnie kupić repeater, co jednak absolutnie nie uprawnia posiadacza do jego samodzielnej instalacji.

Co robić gdy sygnał jest za słaby?

Zawsze pierwszym krokiem powinno być bezpośrednie zwrócenie się do swojego operatora telekomunikacyjnego, który może rekonfigurować istniejącą w pobliżu stację bazową lub podjąć decyzję o budowie dodatkowej anteny w miejscu tzw. „białej plamy” zasięgu, tym samym prowadząc do profesjonalnej, systemowej poprawy jakości sieci telekomunikacyjnej w całej okolicy. Operator, w razie wykrycia zakłóceń, może również zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o przeprowadzenia kontroli danego wycinka sieci i zidentyfikowania źródła problemu. Przyczyną zakłóceń może być oczywiście nielegalnie zainstalowany wzmacniacz zasięgu, wpływający na jakość sieci w okolicy.

 

Więcej informacji na stronach:

 

Kampania edukacyjna KIGEiT objęta została Patronatem Honorowym przez Związek Województw RP oraz Unię Miasteczek Polskich.

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony