Zakończyły się prace przy przebudowie drogi w miejscowości Smółki – stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych. W ramach zadania została przebudowana droga o łącznej długości 880 metrów. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,0 metry i grubości 4 cm. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 307 106,65 złotych. Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 132 750,00 złotych.

20210907 102045

20210907 102140

20210907 102252

 

W dniu 6 września 2021 r. delegacja z Gminy Koźminek wzięła udział w uroczystościach na terenie Byłego Obozu Zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim w Chełmnie nad Nerem.

Gminę Koźminek reprezentowali: Iwona Michniewicz – Burmistrz, Włodzimierz Karasiński – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek, Jarosław Tomies – Radny Gminy Koźminek, Monika Nowak – pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, Poczet Sztandarowy OSP Koźminek w składzie Druhowie: Jan Tomaska, Zbigniew Nowak i Grzegorz Gruszka oraz harcerze ze Szkoły Podstawowej z Koźminka: Anna Waliś, Martyna Dobroszczyk i Natalia Ekiert

Delegacja udała się do Chełmna nad Nerem na zaproszenie Wójta Gminy Grzegorzew Pani Bożeny Dominiak.

Obóz Zakłady Kulmhof to miejsce kaźni około 200 tysięcy ludzi pomordowanych przez hitlerowców w czasie drugiej wojny światowej: Polaków, Żydów, Cyganów, Jeńców Radzieckich oraz Dzieci Czeskich. Do Chełmna wywieziono również dużą grupę Żydów z Koźminka. Esesmani mordowali ludzi przy użyciu spalin z samochodów. Pierwszych Żydów mordowano w kościele w Chełmnie. Zamordowanych zakopywano w Lesie Rzuchowskim.

W Lesie Rzuchowskim, pod pomnikiem ofiar została odprawiona Msza Święta, której po raz pierwszy w tym roku przewodniczył nowy biskup Diecezji Włocławskiej Ksiądz Krzysztof Wętkowski.

 W miejscu pochówku pomordowanych przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy Ścianie Pamięci. Następnie wszyscy udali się na wspólną Agapę z Księdzem Biskupem do Świetlicy Wiejskiej w Ladorudzku.

W uroczystości wzięli ponadto udział min. m.in. dyplomaci Republik: Czeskiej i Austriackiej oraz Federacji Rosyjskiej, Poseł RP Leszek Galemba, Wojewódzki Konserwator Zabytków Pani Jolanta Goszczyńska, delegacja Starostwa Kolskiego i Gostynińskiego, delegacja Urzędu Miejskiego w Kole oraz urzędów kolskich gmin, przedstawiciele wielu innych miast i gmin, duchowieństwo, młodzież szkolna i kombatanci.

Uroczystości w Chełmnie nad Nerem są organizowane już od osiemnastu lat.

Fot. M. Nowak

 

4 i 5 września na cegielni w Koźminku PZW Koło Opatówek Wędkarska Sekcja Koźminek zorganizowała Zawody Wędkarskie „Pożegnanie Wędkarskiego Lata”.

W sobotę swoje wędkarskie umiejętności sprawdziły dzieci. Nie było ich wielu, ale z uśmiechem na twarzy wyciągali ze stawu kolejno złowione ryby.

5 września na zawody przybyła liczna grupa wędkarzy. 23 wędkarzy łowiło zgodnie z obowiązującym regulaminem PZW.  Piękna pogoda sprzyjała wędkowaniu i poprawiała humor rywalizującym wędkarzom.

Zestawienie wyników przedstawia się następująco:

a) kategoria seniorzy, rodzaj zawodów- spławikowe:

I miejsce – Jerzy Wielgusiak;

II miejsce-Tomasz Grzywacz;

III miejsce- Bartosz Tokarek;

IV miejsce- Jerzy Tokarek;

V miejsce- Henryk Ząbczyński;

b)  kategoria dzieci do lat 16, rodzaj zawodów- spławikowe:

I miejsce - Eryk Richter

II miejsce - Szymon Dziubek

III miejsce- Marcel Dziubek

IV miejsce- Adrian Siwiak                                                                          

Zwycięzcy odebrali Puchary ufundowane przez Burmistrza Gminy Koźminek oraz otrzymali atrakcyjne nagrody, które zakupiła Sekcja Wędkarska Koźminek.

Nad sprawnym  i sprawiedliwym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Grzegorz Glapa oraz Zbigniew Marszał.

 

W miniona niedzielę odbył się XXI Dożynkowy Objazd Powiatu Kaliskiego, którego trasa rozpoczęła się w Kościelcu o godzinie 9:00. Uczestnicy mieli do pokonania trasę 151 km, podzieloną na 14 odcinków, przebiegającą wokół powiatu.

Trasa na terenie Gminy Koźminek rozpoczynała się w Mroczkach Wielkich przejmując sztafetę od Gminy Szczytniki a kończyła w Trzebieniach przy figurze, gdzie nasi uczestnicy przekazali ją Gminie Lisków. Przy pięknej słonecznej pogodzie nasi uczestnicy w świetnych nastrojach ukończyli przydzielony odcinek trasy.

Gminę Koźminek reprezentowali: Andrzej Miklas, Jacek Wolniaczyk, Jan Tomaska, Ewa, Jacek i Marta Szmajowie, Małgorzata Nawrocka, Bogdan Pacześny oraz Monika i Zbyszek Nowakowie.

Wydarzenie to połączone było z Dożynkami Powiatowo-Gminnymi, których gospodarzem w tym roku była Gmina Mycielin. Cykliści zakończyli Objazd docierając na estradę dożynkową około godziny 17:30.

kolar1

kolar2

 

michwojzramk

Zmarł Michał Wojciechowski dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, miał 36 lat. W regionie kaliskim był znanym działaczem i powszechnie lubianym społecznikiem. Jeszcze w ubiegłą sobotę (4 września) brał czynny udział powiatowej akcji Narodowego  Czytania w Koźminku. Wyróżniony odznaką za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, oraz tytułem Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy i wsparcia

dla Rodziny i Bliskich,

śp. Michała Wojciechowskiego

składają:

Burmistrz Gminy Koźminek, Przewodniczący Rady Miejskiej, Rada Miejska, Sołtysi

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

Od 1 lipca rusza spis źródeł ciepła, które muszą być ujęte w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele tego typu urządzeń są zobowiązani do złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek.

 

nr 1

Nr 2

Nr 4

 

Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?
Deklaracje będzie można składać:

 1. w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
 2. w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).


Czy deklarację będzie się składać przez ePUAP czy przewidziano jakieś inne narzędzia?


Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach Węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.


Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?


Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracja zawiera takie informacje jak:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 5. adres e-mail (opcjonalnie).


Kto i kiedy będzie sprawdzał zgodność ze stanem faktycznym wprowadzonych danych? Jakie sankcje są przewidziane za podanie do bazy błędnych informacji?


Nie przewiduje się sankcji za błędne wprowadzenie danych, nie taka była bowiem intencja ustawodawcy. System został oparty na założeniu weryfikacji wprowadzanych danych przez osoby dokonujące inwentaryzacji budynku podczas niezależnych od siebie czynności. W deklaracji obywatel wskaże podstawowy zakres danych dotyczący jego budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.


Co w przypadku kiedy właściciel domu ma dwa źródła ogrzewania, czy powinien w deklaracji podać oba?


W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw , o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.


Gdzie można znaleźć regulacje na temat CEEB?


Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?


Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dla organów samorządowych. Przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, co w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.
Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu.


Ile czasu mam na złożenie wniosku, jeżeli mój dom został oddany do użytkowania (zostały w nim podłączone źródła ciepła/spalania paliw) przed 1 lipca 2021?


Składanie deklaracji rozpocznie się od dnia 1 lipca 2021 r., od tego też dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje, ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji.


Mój dom zostanie oddany do użytku po 1 lipca 2021 r,. wtedy też zostaną uruchomione w nim źródła ciepła/spalania paliw, ile mam czasu żeby złożyć deklarację?


W przypadku nowego budynku, w którym po dniu 1 lipca 2021 r. zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.


Jestem zarządcą budynku, w którym jest kilka źródeł ciepła w różnych lokalach, ile mam złożyć deklaracji?


Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła/spalania paliw w obrębie jednego budynku.


Wynajmuję mieszkanie w budynku wielorodzinnym, czy muszę złożyć deklarację?


Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła/spalania paliw, obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku.


Gdzie znajdę klasę kotła/pieca?


Klasa kotła/pieca znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła/pieca albo w jego instrukcji obsługi.


Mam mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie?


W takim wypadku deklaracji nie trzeba składać samodzielnie, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła/spalania paliw dla całego budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła/spalania paliw, np. kominek – to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.


Jak będzie kontrolowany sposób ogrzewania poddany w deklaracji?


Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku, a więc będą to:

 1. przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (określane dalej jako: POŚ) w zakresie:


a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ;
b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 POŚ;
c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 POŚ.

 1. przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:


a) gospodarowania odpadami komunalnymi;
b) odprowadzania nieczystości ciekłych.

 1. przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 2. przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. usuwający zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.


Gdzie można znaleźć regulacje na temat CEEB?


Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Jeśli jest np. dwóch właścicieli, deklaracje składa jeden z nich?


W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.


Burmistrz ma obowiązek nałożenia kary czy możliwość ? Co jeżeli jej nie nałoży ?


W przypadku stwierdzenia wykroczenia określonego w art. 27h ust. 1 ustawy, właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do dokonania czynności zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. Orzekanie następuje w postępowaniu: zwyczajnym, przyspieszonym albo nakazowym. Orzekanie w postępowaniu zwyczajnym następuje wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo nakazowym. W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych uprawniony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego. Stosownie do art. 95 § 1 Kpsw, postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Tym przepisem szczególnym pozostaje art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795), który w pkt 4 i 5 określa uprawniania strażnika przyznając mu prawo do:
– nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
– dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Jak mamy ustalić kto jest zarządcą budynku?
W przypadku budynków wielorodzinnych zarządzanych przez Zarządców Budynków, informacje o tym kto pełni tę funkcję można pozyskać np. od wspólnoty mieszkaniowej, zarządu spółdzielni mieszkaniowej, itp.


Co w przypadku gdy nie uregulowane jest prawo własności a budynek jest zamieszkiwany - właściciele nie żyją, kto składa deklarację ?


Brak zobowiązanego do złożenia deklaracji.

 

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne.  Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej. Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

W jaki sposób rachmistrz może się z nami skontaktować?

W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Jak zweryfikować tożsamość rachmistrza?

Można to zrobić w prosty sposób:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/ ,
 • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, (po uzyskaniu połączenia wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza).

Każdy rachmistrz posiada identyfikator, którym legitymuje się na prośbę respondenta.

Po pozytywnej weryfikacji tożsamości rachmistrz przeprowadzi spis.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

niespis

orliunia

Rozpoczęły się prace budowlane związane z budową  instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz przekazaniu Wykonawcy terenu pod budowę wykonano m.in. prace ziemne i przygotowawcze, polegające na wycince krzewów, karczowaniu i odhumusowaniu terenu, czyli na zebraniu i zabezpieczeniu urodzajnej warstwy gleby. W kolejnym etapie prac zostaną wykonane wykopy pod fundamenty obiektowe, nasypy budowlane oraz warstwy podkładowe. Inwestycja realizowana jest przez Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy). Zakończenie całości prac i oddanie gotowej instalacji fermentacji, wraz z obiektami towarzyszącymi, do użytkowania, planowane jest na początek października 2023 roku.
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 4. Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony