flaga pl godlo pl

 

W dniu 8 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z firmą „SARBUD” Spółka z o.o. z siedzibą Rajsko 62-860 Opatówek na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek”.

Umowa została podpisana na kwotę 2 397 599,64 złotych. Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 1 291 865,12 złotych pochodzące z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zostanie przebudowana ulica Mikołaja Kopernika w Koźminku o długości 357 metrów. Prace będą polegać na wykonaniu m.in.: nowej nawierzchni asfaltowej, chodników, zjazdów oraz parkingów z betonowej kostki brukowej, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zostaną wykonane wyniesione przejścia dla pieszych wraz aktywnym oznakowaniem.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 4 września 2023 roku.

 

fundusze eu min

 

Na początku grudnia miał miejsce odbiór końcowy realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec”, na który Gmina Koźminek pozyskała dofinansowanie w kwocie 66 602 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.  Całkowita wartość projektu to kwota 185 405,93 zł.

Przedmiotowy projekt obejmował przebudowę odcinka ścieżki pieszo – rowerowej o długości 679 metrów, poprzez położenie nowej nawierzchni ścieżki z kruszywa łamanego a także montaż barier ochronnych na terenach skarpowych oraz wykonanie nowego zjazdu linowego o konstrukcji stalowej.

 

flaga eu  leaderkraina nocy i dni logo prow

 

 

Mieszkańcy gminy Koźminek od 29 listopada 2022 roku mogą cieszyć się z nowo przebudowaną ulicą Juliusza Słowackiego w Koźminku. Prace wykonane zostały w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. J. Słowackiego w m. Koźminek”.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 695 998,96 złotych pochodzące z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła: 1 511 150,73 złotych.

W ramach zadania została przebudowana ulica Juliusza Słowackiego w Koźminku o długości 185 metrów. Prace polegały na wykonaniu m.in.: nowej nawierzchni asfaltowej, chodników, zjazdów oraz parkingów z betonowej kostki brukowej, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zostały wykonane wyniesione przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją ostrzegawczą.

Ul. J. Słowackiego, teraz

 

ul slowackiego teraz 1

 

Ul. J. Słowackiego, teraz

 

ul slowackiego teraz 2

 

Ul. J. Słowackiego, kiedyś.

 

ul slowackiego kiedys 1

 

Ul. J. Słowackiego, kiedyś.

 

ul slowackiego kiedys 1

 

 

W dniu 5 grudnia 2022 r. miała miejsce uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 miejscowości Dębsko.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Iwona Michniewicz – Burmistrz Gminy Koźminek, Pan Paweł Katarzyński – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Pani Ilona Kujawa – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, Pan Włodzimierz Karasiński Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek.  

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 471  w m. Dębsko wybudowano nowy chodnik o nawierzchni bitumicznej o długości 828 metrów. Prace obejmowały również wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, nowych zjazdów do posesji, odmulenie rowów oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej.

Całkowita wartość prac wyniosła 2 264 653 złotych.

 

 

miniaturka

 

Uczniowski Klub Sportowy Maraton przy Szkole Podstawowej w Moskurni z końcem listopada zakończył realizację dwóch zadań wspierających finansowo działalność stowarzyszenia. Pierwszy z tych zadań to Program Klub 2022. W ramach tego zadania stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie  wysokości  15 000,00zł  z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dzięki dofinansowaniu lokalny klub sportowy zrealizował 75 godzin treningów tenisa stołowego oraz 37,5 godzin zajęć nauki gry w  szachy. Zakupiony został również sprzęt sportowy za łączną kwotę 6000,00zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych UKS Maraton otrzymał również dofinansowanie w wysokości  12 000,00zł z Gminy Koźminek na realizację zadania Sport w Moskurni 2022. W ramach tego zadania UKS Moskurnia zrealizował 40 godziny treningów tenisa stołowego i 80 godzin wyjazdów na zawody, a za pozostałą część dofinansowania zakupiony został sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia szkolenia sportowego.

Łącznie w 2022 roku klub uczestniczył w 33 turniejach i meczach ligowych. Zwyciężył w sezonie 2021-2022 w rozgrywkach 5 ligi i awansował do 4 ligi OZTS. Dodatkowa zawodnik UKS Moskurnia Piotr Grzeliński w kat. żak uzyskał limit na Mistrzostwa Polski.

W listopadzie zakończyła się termomodernizacja sali gimnastycznej w Moskurni. W trakcie remontu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminku udostępnił nieodpłatnie salę gimnastyczną w Koźminku zawodnikom UK Moskurnia.

Za udzielone wsparcie finansowe i pozafinansowe w 2022 roku zawodnicy i działacze Uczniowskiego Klubu Sportowego Maraton przy Szkole Podstawowej w Moskurni serdecznie dziękują zarówno Gminie Koźminek,  Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminku Iwonie Chojnackiej-Adamus.

autor: P. Olejnik

 

 

W dniu 4 grudnia 2022 roku, na hali sportowej w Liskowie odbył się Turniej Piłki Halowej Drużyn OSP z terenu Powiatu Kaliskiego. Do rywalizacji sportowej przystąpiło sześć drużyn. Klasyfikacja końcowa turnieju: I miejsce Gmina Szczytniki, II miejsce Gmina Koźminek, III miejsce Gmina Żelazków, IV miejsce Gmina Opatówek, V miejsce Gmina Mycielin, a VI miejsce Gmina Lisków.

 

turniej pilki halowej

 

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą od 1 grudnia składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane  do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art.2 pkt 19 ustawy  z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art.4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł.
W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 zł

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023r.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, wejście B, pokój 33.

 

W dniach 16 listopada 2022 roku w Hali sportowej w Raszkowie odbyły się Mistrzostwa Rejonu Kaliskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych. Zawody zostały rozegrane w ramach Igrzysk Dzieci (klasy VI i młodsi). Szkołę Podstawową w Moskurni reprezentowali: Piotr Grzeliński i Kacper Białczyk . Nasi chłopcy, w zeszłorocznych rozgrywkach na etapie rejonu zajęli drugie miejsce, a w finale wojewódzkim 5 miejsce, będąc wówczas uczniami klasy IV.

W tym roku Kacper i Piotrek zwyciężyli, pokonując w finale Szkołę Podstawową w Przygodzicach 3:1. Zwycięstwo w zawodach  zagwarantowało awans do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się w styczniu. Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Moskurni w tenisie stołowym są możliwe dzięki systematycznym treningom prowadzonym przez UKS „Maraton” działający przy szkole.

 autor: P. Olejnik

 

1

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony