herbn

Gminny Ośrodek Zdrowia informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia na grypę w sezonie 2021/2022.

Wykaz szczegółowy osób uprawnionych do bezpłatnych szczepień znajduje się w załączonym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27.08.2021 r.(poz. 1581).

Należy pamiętać, że przed zaszczepieniem należy udać się do lekarza rodzinnego, który bada pacjenta przed podaniem szczepionki.

Więcej informacji pod nr tel. 62 76 37 024.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 sierpnia 2021 r.

 

Od 1 kwietnia do 30 września br. (do godzimy 24:00) trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest to badanie statystyczne realizowane jest raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak UE i ONZ.
Spis powszechny to najważniejsze badanie i źródło danych, które pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań danego kraju.
Udział w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. Jest to związane ze strategicznym znaczeniem tego badania dla funkcjonowania systemów informacyjnych państwa, lokalnych samorządów oraz biznesu. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.
Wyniki spisów powszechnym umożliwiają również dokonywanie porównań międzynarodowych. W przypadku krajów należących do Unii Europejskiej, dane statystyczne zbierane podczas spisów powszechnych mają bezpośrednie przełożenie na wysokość dotacji unijnych oraz liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim.

Spisy powszechne w niepodległej Polsce przeprowadzane są od 1921 r. Z wynikami tych badań można zapoznać się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/.
Pierwsze wyniki zakończonego właśnie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną opublikowane już w styczniu 2022 r.

Koniec Spisu Powszechnego to okazja do podziękowania wszystkim, którzy wypełnili obowiązek spisowy i wzięli udział w badaniu. Realizacja spisu wymagała wysiłku ze strony pracowników statystyki publicznej oraz pracowników Gminnych Biur Spisowych. Duże znaczenie dla powodzenia spisu miało zaangażowanie lokalnych społeczności i instytucji oraz innych liderów społeczności lokalnych. Dziękujemy wszystkim, którzy przez ostatnie 6 miesięcy nieustanie przypominali, że wszyscy #LiczymySięDlaPolski i każdy z nas powinien wziąć udział w spisie powszechnym.

Przypominamy, że oprócz Narodowego Spisu Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), który zakończył się 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również liczne badania, m.in. ankietowe.
Wykaz oraz harmonogram badań ankietowych wraz z zakresem danych zbieranych w badaniach dostępny jest na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/harmonogram.htm.
Gwarantujemy, że stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji.
Państwa udział w badaniach statystycznych prowadzonych przez GUS jest niezwykle ważny   i cenny dla statystyki publicznej.
Biorąc udział w badaniach statystycznych, mają Państwo wpływ na proces podejmowania strategicznych decyzji, które obejmują różne aspekty naszego życia, takie jak praca, edukacja, opieka zdrowotna.

dzekizaudzial

 

Uwaga – wzrost kosztów postępowania egzekucyjnego!

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie przepisy dotyczące egzekucji administracyjnej, co wiążę się u podatników, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań z tytułu podatków i opłat  z dodatkowymi kosztami.  

Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań windykacyjnych, polegających na przymusowym dochodzeniu zaległości podatkowych w postępowaniu upominawczym.

Jeżeli jednak zastosowane przez gminę wezwanie (wysłane upomnienie) do wykonania obowiązku zapłaty należności pieniężnej (zaległego podatku lub opłaty śmieciowej) wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie, oraz kosztami upomnienia  nie  przyniesie rezultatu, w postaci uregulowania zaległości przez podatnika (w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia),  przekazania zaległości do dalszej egzekucji administracyjnej- czyli przekazanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W świetle aktualnie obowiązujących  przepisów, przekazanie egzekucji do Urzędu Skarbowego, wiąże się z poniesieniem przez, osobę która nie zapłaciła podatku lub opłaty śmieciowej dodatkowych kosztów egzekucyjnych:

  • Opłaty manipulacyjnej w wysokości 40,00 zł za samo skierowanie tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego, natomiast jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy opłata manipulacyjna zostanie podwyższona do kwoty 100,00 zł.

Opłata 100 zł jest naliczana oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego, czyli każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100,00 zł.

  • Opłaty egzekucyjnej 5% lub 10% naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu (Urzędowi Skarbowemu) lub wierzycielowi (gmina).
  • Zapłata wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny

      (Urząd Skarbowy), w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

  • Opłaty za czynności egzekucyjne. Organ egzekucyjny w egzekucji należności pieniężnych pobiera opłatę w wysokości 20 zł za każdą dokonaną czynność egzekucyjną:

1) spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego;

2) spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji.

Opłata manipulacyjna, opłata egzekucyjna, opłata za czynności egzekucyjne i wydatki egzekucyjne stanowią koszty egzekucyjne.

Koszty egzekucyjne obciążają zobowiązanego, czyli osobę, która nie zapłaciła podatku, czy  opłaty śmieciowej.

 

OPŁATY EGZEKUCYJNE POBIERANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY NIE STANOWIĄ DOCHODU GMINY KOŹMINEK.

Obecnie koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł, natomiast od dnia 13 października 2021r., koszty upomnienia będą wynosić:  16,00 zł.

Mając na uwadze dobro naszych Podatników, prosimy osoby zobowiązane do zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego,  podatku od środków transportowych, oraz opłaty śmieciowej, aby terminowo regulowały swoje zobowiązania wobec gminy co pozwoli uniknąć generowania dodatkowych kosztów.

Przypominamy również, iż na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek znajdują się informacje o terminach płatności poszczególnych rat podatków i opłaty śmieciowej. 

Istnieje także możliwość uruchomienia w telefonach aplikacji: e-kurenda, dzięki której Urząd Miejski Gminy Koźminek przypomina o nadchodzących terminach płatności rat podatku.

Informacje o aktualnym stanie Państwa rozliczeń z tytułu podatków i opłat lokalnych uzyskacie Państwo także każdorazowo w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, ul. Tadeusza Kościuszki 7 w godzinach urzędowania. 

herbn

projekt

 

lekcje z zus

 

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na dyżur telefoniczny pt. „Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”
1 października 2021 r. (piątek) od 10:00 do 12:00 pod numerem tel. 62 735 73 69
13 października 2021 r. (środa) od 10:00 do 12:00 pod numerem tel. 62 735 73 69
Podczas dyżuru dowiesz się o:
• „Projekcie z ZUS” realizowanym w szkołach podstawowych,
• „Lekcjach z ZUS” realizowanych w szkołach ponadpodstawowych,
• Olimpiadzie wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
• Konkursie dla uczniów i studentów pt. „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku”,
• jakie korzyści niesie udział w naszych projektach edukacyjnych,
• w jaki sposób szkoły mogą przystąpić do projektu.


Zapraszamy do kontaktu!

 

koło zus

 

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że jutro w godzinach od 8.00 do 24.00, można się spisać w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek.

noc spisowa some 744x418

 

W czwartkowe popołudnie 23 września odbyło się Dzień Seniora członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła w Koźminku.

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony