Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Burmistrz Gminy Koźminek, co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej Raport o stanie gminy.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza (Wójta) w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej (Rady Gminy).


Rada Miejska Gminy Koźminek będzie rozpatrywała raport podczas sesji w dniu 29 czerwca 2021r.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy.


W Gminie Koźminek mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja.


Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.


Raport o stanie Gminy Koźminek dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Organy Władzy Publicznej - Burmistrz Gminy - Raport o stanie gminy.


Wzór zgłoszenia chęci zabrania głosu w debacie dostępny jest na stronie www.kozminek.pl

 

Zgłoszenie na debatę