INFORMACJA

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Koźminek  co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii i uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy Koźminek będzie rozpatrywała raport podczas sesji w dniu 25 czerwca 2020r.,  Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy.

W Gminie Koźminek mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójt Gminy wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Koźminek dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Organy Władzy Publicznej - Wójt Gminy - Raport o stanie gminy - link.

Wzór zgłoszenia chęci zabrania głosu w debacie dostępny jest na stronie www.kozminek.pl - link.