Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego „Moja Elektrownia Wiatrowa”

Współfinansowaniu podlega:

 1. zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych dla potrzeb budynków mieszkalnych, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy – turbina wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania mikroinstalacji;
 2. zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh dla mikroinstalacji z pkt. 1.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji, należy składać w okresie

17.06.2024 –  16.06.2025 r. (jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków).

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

Intensywność dofinansowania

  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW.
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej - akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.

Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów od 30.06.2023 r. do 16.06.2025 r., w którym to okresie poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane, przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

 1. rozpoczęcie inwestycji - rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego) lub data przyłączenia mikroinstalacji wiatrowej (data na zaświadczeniu OSD) albo data montażu urządzenia wskazanego w ust. 6 pkt 3 ppkt. b) (data instalacji wynikająca z protokołu odbioru prac) w zależności, która data jest wcześniejsza

oraz

 1. zakończenie inwestycji - rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie mikroinstalacji wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą albo uruchomienie mikroinstalacji wiatrowej wraz z magazynem energii oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie oraz dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji.

Kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są:

 1. koszty związane z nabyciem i montażem nowej mikroinstalacji wiatrowej
 2. koszty związane z zakupem i montażem towarzyszących magazynów energii dla mikroinstalacji wiatrowej wskazanej w lit. a;

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone w Załączniku nr 1 do programu.

Beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym:

 1.  
  1. wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową (jest stroną tej umowy, a nie pełnomocnikiem) lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, zlokalizowanej na budynkach lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji on-grid;

lub

 1. wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji off-grid.

Kontakt w sprawie programu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator programu: Eliza Ciastek-Sulima nr tel. 22 45 95 904

wiatrak