Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2024r. poz. 609) Burmistrz Gminy Koźminek, co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej, Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej.

Rada Miejska Gminy Koźminek, będzie rozpatrywała Raport podczas sesji w dniu

20 czerwca 2024r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy. W Gminie Koźminek mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja. 
               Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Koźminek dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 

Raport o stanie Gminy Koźminek za rok 2023

Wzór zgłoszenia chęci zabrania głosu w debacie dostępny jest w linku: 

Wzór zgłoszenia na debatę