Szanowni Mieszkańcy Gminy Koźminek, Droga Młodzieży!

Niniejszym informujemy, iż otwieramy nabory do Młodzieżowej Rady Gminy, zgodnie z uchwałą z dnia 27 lutego 2020r, w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu.

Czym jest Młodzieżowa Rada Gminy?

 • Młodzieżowa Rada Gminy Koźminek, to reprezentacja młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Koźminek w wieku do 18 roku życia.
 • Młodzieżowa Rada Gminy Koźminek podejmuje działania, w celu prezentacji poglądów osób młodych oraz wzmocnienia udziału tych osób w życiu społeczności lokalnej.
 • Młodzieżowa Rada Gminy Koźminek jest organem konsultacyjnym Burmistrza Gminy Koźminek.
 • Siedzibą Rady jest Koźminek. Posiedzenia Rady odbywają się w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek. W szczególnych przypadkach, w związku z tematem posiedzenia, posiedzenie może odbyć się w innym miejscu, w uzgodnieniu z właścicielem lub użytkownikiem tego miejsca.

Zasady naboru:

 • W skład Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek wchodzi od 6 do 10 osób, reprezentujących szkoły podstawowe z terenu gminy Koźminek, oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych, zamieszkała na terenie gminy Koźminek, która nie ukończyła 18 roku życia.
 • Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek trwa 2 lata.
 • Tryb wyboru przedstawicieli ustalają poszczególne szkoły oraz inne organizacje, działające na rzecz młodzieży. Wskazanie przedstawicieli ma postać pisemnej informacji, składanej do końca września roku wyborczego Rady Młodzieżowej, Burmistrzowi Gminy Koźminek przez dyrektora szkoły oraz reprezentanta samorządu uczniowskiego danej szkoły. W przypadku organizacji - przez dwóch przedstawicieli zarządu organizacji.
 • Szkoły wskazują po 2 przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek, kolejne 4 osoby pochodzą:
 • ze wskazania organizacji z terenu gminy działającej na rzecz osób młodych,
 • ze wskazania przez 20 osób, zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek.
 • Tryb wyboru przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek, powinien opierać się na zasadach wyborów demokratycznych, powszechnych i tajnych.

Zgłoszenie kandydatów należy złożyć  w formie pisemnej, Burmistrzowi Gminy Koźminek do dnia 30 września 2023r..

 

Wniosek Młodzieżowa Rada Gminy cz.1

wniosek Młodzieżowa Rada Gminy cz.2