Gmina Koźminek uchwałą  Rady Miejskiej Gminy Koźminek (nr LX/374/2022  z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na rok 2023), zabezpieczyła dotację na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (z napędem na koła 4 x 4) dla jednostki OSP Koźminek. Kwota zabezpieczona w budżecie gminy to 470 000 zł pochodząca ze środków funduszu sołeckiego. Ponadto na w/w cel jednostka z Koźminka otrzyma dofinansowanie w kwocie 500 000 zł z budżetu państwa. Dodatkowo jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku zabezpieczyła na powyższe zadanie, ze środków własnych kwotę 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) uchwała nr 1/01/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku).

 Na spotkaniu, które odbyło się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu w dniu 23 lutego 2023 r. Komendant Miejski PSP St. bryg. Tomasz Polak potwierdził, że jednostka otrzyma kwotę 500 000 zł z budżetu państwa na zakup w/w pojazdu. Promesy dla jednostek zostaną przekazane w najbliższym czasie. Jednostka OSP Koźminek znalazła się wśród 675 jednostek z terenu kraju, które otrzymają dofinansowania na zakup nowych pojazdów pożarniczych.