Materiał sfinansowany ze środków własnych Iwony Michniewicz

Koźminek, dn. 22.08.2022 r.

    Szanowni Mieszkańcy Gminy Koźminek,


    nie mając skłonności do wywoływania afer i nakręcania spirali negatywnych emocji, nie zamierzam podejmować dyskusji w sprawie zasadności rozpoczętej inicjatywy referendum, w sprawie odwołania mnie z pełnionej funkcji.
   Jednakże nie zajmując stanowiska, czy nie przedstawiając swojego wyjaśnienia, pozwoliłabym na stawianie mi zarzutów nieprawdziwych, oszczerczych i uderzających w moją godność.
   W moim przekonaniu, osoby podpisujące się pod wnioskiem – zostały wprowadzone w błąd, zawierzając słowom jednej osoby – pani Agaty Marzec, która z wiadomych powodów – wskazanych poniżej, walczy ze mną – jako Burmistrzem.


   Odnoszę nieodparte wrażenie, że referendum jest początkiem brudnej i agresywnej kampanii wyborczej p. Agaty Marzec, która ogłosiła swoje kandydowanie w wyborach na Burmistrza Gminy w nowej kadencji.


   Wnioskodawcy inicjatywy referendum w sprawie odwołania mnie z pełnionej funkcji, podają dane nie znajdujące odzwierciedlenia w faktach. Niemal wszystkie z nich to kłamstwa lub zmanipulowane informacje.

 

    Stąd też pozwolą Państwo, że wyjaśnię:


    Cała historia zaczęła się kilka lat temu, gdy podjęta została uchwała w sprawie sprzedaży większości lokali komunalnych na terenie naszej Gminy. Dzięki tej polityce, udało się sprywatyzować wiele obiektów, które obecnie są zarządzane przez mieszkańców. Poprzez takie działanie, odzyskaliśmy zadłużenie ciążące na tych budynkach a także uwolniliśmy całą wspólnotę – czyli wszystkich mieszkańców gminy od znacznych nakładów, ponoszonych na ich nieustające remonty. Środki uzyskiwane z wyprzedaży tego majątku były i są inwestowane w inne, ważne dla wszystkich miejsca (drogi, wodociągi, kanalizację, szkoły, przedszkole, stadion / orlik, itd.). Pozyskujemy na te przedsięwzięcia znaczne środki zewnętrzne, ale zawsze potrzebny jest tzw. wkład własny. I między innymi na takie cele – wydatkujemy publiczne fundusze.
    Nigdy nie było to tajemnicą, że lokale komunalne będą sprzedawane, proces ten bowiem trwa od bardzo dawna (część z nich zostało sprywatyzowanych jeszcze przed moją kadencją).
    Wnioskodawcy inicjatywy referendum w sprawie mojego odwołania podnoszą fakt, że pani Agata Marzec prosiła Radę Miejską Gminy na jednym z posiedzeń, aby wpisać do procedury przetargowej ograniczenie do sprzedaży tych lokali wyłącznie dla weterynarzy. To w znaczny sposób ograniczyłoby krąg potencjalnych nabywców i spowodowałoby uszczerbek na mieniu Gminy.
    Najważniejsze jest jednak to, że sama pani Marzec nigdy nie była zainteresowana zakupem tego lokalu – o czym wspomina w przytoczonym poniżej fragmencie swojego listu. Powodem rozpętania tej niepotrzebnej burzy, jest jakaś niezrozumiała potrzeba „walki” ze mną (ja daleka jestem od „walki” z kimkolwiek), podgrzewana przez p. Agatę Marzec. Wynika to z treści korespondencji, którą skierowała do mnie jako Burmistrza, w brzmieniu:

 

a

 

    Przytoczony fragment listu, obala także inną część treści wniosku referendalnego, gdyż sama pani Marzec „życzy sobie” pozostawienia rzeczy w gabinecie do września (nie oddała lokalu, nie rozliczyła się w żaden sposób z Gminą) – zatem kłamstwem jest, że miała to zrobić w ciągu 3 dni.
    Kolejnym kłamstwem jest, że pan Starosta Krzysztof Nosal interweniował w czerwcu czy lipcu w sprawie przedłużenia wynajmu i dlatego zostały z najemcami podpisane umowy przedłużające. Wyłącznie moją inicjatywą i dobrą wolą było podpisanie tych umów, przedłużających korzystanie z lokali, gdyż mimo trzymiesięcznego wypowiedzenia, które otrzymali najemcy 1 kwietnia 2022 roku – żadne z nich nie opuściło swojego lokalu. Aby usankcjonować ich użytkowanie przez najemców, nie chcąc ich wyrzucać – przygotowaliśmy kolejną umowę, która została przez nich przyjęta i podpisana. Nikt, nikogo nie wyrzucił. Pani Marzec przyniosła jeden zestaw kluczy – uznając, że to jest „wyjście” z wynajmowanego lokalu. Zostawiła w nim swoje rzeczy, nie zdała tego majątku, nie doszło do sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego, a w przytaczanym fragmencie jej listu, widzą Państwo, że stawia warunek utrzymania swoich rzeczy, pozostawionych w gabinecie – do 1 września. Gdzie zatem są te 3 dni, o których jest mowa we wniosku referendum?
    Kolejną manipulacją wnioskodawców referendum jest to, że mieszkańcy Gminy Koźminek i Lisków, będą musieli szukać pomocy weterynaryjnej w Kaliszu czy innych miejscach. Po pierwsze – jak pisze sama pani Marzec – ma gabinet w rodzinnym Liskowie, do którego właśnie się przenosi. Po drugie pan Roman Polewski zamierza przystąpić do przetargu, wykupić swój lokal i świadczyć w nim nadal usługi weterynaryjne.

    Dlaczego sądzę, że to początek kampanii wyborczej – bo chęć startu w nadchodzących wyborach została przez panią Agatę Marzec oficjalnie ogłoszona.
    Poza tym, pisze o tym sama pani Agata Marzec w liście do mnie, podkreślając swoją „walkę” – którą ze mną toczy (ja z nią nie toczę żadnej walki, a jedynie najlepiej jak mogę, zarządzam majątkiem wspólnoty, wykonując decyzje Rady Miejskiej Gminy – bo to mój obowiązek). Uznaje się za inicjatorkę referendum mimo, iż nie ma jej na liście wnioskodawców. Pani Marzec pisze:

 

b

    Pan Roman Polewski zamierza przystąpić do przetargu i kupić wynajmowany (ciągle) lokal.
    Pani Agata Marzec może przystąpić do przetargu i nabyć lokal w Koźminku, ale nie zamierzała tego robić, gdyż ma gabinet w Liskowie. Do dzisiaj jednak nie dokonała we właściwy sposób, wydania Gminie zajmowanego obiektu.
    Być może w przetargu weźmie udział lekarz (pediatra, geriatra kardiolog czy inny specjalista) bądź weterynarz (inny niż obecni), którzy będą w Koźminku realizować usługi.
    Od wielu lat zwracamy się jako samorząd do p. Agaty Marzec z zapytaniem o interwencyjną obsługę weterynaryjną (padłe zwierzęta na drogach i na innym terenie itp.) – nigdy nie podjęła współpracy w tym zakresie z naszą Gminą, choć świadczy takie usługi np. w Liskowie. Nasza gmina płaci za tę obsługę lekarzom weterynarii z Kalisza.
    Nie ma żadnego zagrożenia „zniknięciem” usług weterynaryjnych w Gminie Koźminek. Zainteresowanie współpracą w tym zakresie wykazali bowiem specjaliści, którzy bardzo chętnie otworzą swoje gabinety w Koźminku.
    Niesprawiedliwym i nieuzasadnionym pomówieniem jest twierdzenie, że sprzedaż jest ukierunkowana na konkretne osoby – fragment wniosku o referendum:

c

    Jeśli przetarg ma być nieograniczony, jawny, ustny – to transparentność jego przebiegu nie może być podważana.
    Właśnie takim praktykom – sprzedaży konkretnym osobom zapobiegać ma procedura przetargu nieograniczonego.

    Zatem: każdy – w tym także obecnie działający w nich przedsiębiorcy, mogą uczestniczyć w tej procedurze i nabyć na własność te nieruchomości.
    A wnioskodawcy chcą tej formy uniknąć, wskazując konkretne przeznaczenie i konkretne osoby, które mają zakupić na preferencyjnych warunkach mienie wspólnoty.
    Zaznaczenia wymaga fakt, że dobrze rozumiany interes gminy – to zawsze otwarte formy sprzedaży, gdzie różne osoby mogą wziąć w niej udział.

    Czy ktokolwiek z Państwa (prywatnie) ograniczyłby wpływy ze sprzedaży swojego majątku (lokalu lub gruntu), oddając go określonej osobie – dla zachowania ciągłości jego działalności gospodarczej?


    Moim zadaniem jest stanie na straży dobrze pojętego interesu gminy, zgodnie z prawem i przyjętymi zasadami, wykonując decyzje Rady.


    Do Państwa wiadomości podaję ceny wyjściowe nieruchomości, które gmina chce zbyć:
Lokal nr 3 (zajmowany przez p. Romana Polewskiego) o powierzchni 50,13 m2 (oraz dodatkowa powierzchnia przynależna 40,45 m2) – 135,500 zł.
Lokal nr 4 (zajmowany przez p. Agatę Marzec) o powierzchni 43,67 m2 (oraz dodatkowa powierzchnia przynależna 10,81 m2) – 111,400 zł.
    Nie są to kwoty wygórowane, a wyliczone zostały w roku ubiegłym.


    Kolejną kwestią jest fakt, świadczący o tym, że inicjatorzy zupełnie mylą dwie podstawowe kwestie:

  1. Radni nie odrzucili uchwały o sprzedaży lokali w określonej formie, a jedynie zawiesili jej realizację w związku z potrzebą dodatkowej analizy prawnej. Nastąpiło to w formie wyłączenia głosowania nad tą sprawą, z jednoczesnym zobowiązaniem mnie do przygotowania dodatkowych danych na ten temat. W konsekwencji tej decyzji, moim obowiązkiem było zebranie niezbędnych informacji i niezwłoczne przedstawienie ich Radzie. Uczyniłam to na kolejnej sesji.
  2. Po zapoznaniu się z dokumentacją w tej materii oraz wieloma argumentami (prawnymi, finansowymi, itp.), większością głosów – bez żadnego głosu sprzeciwu, podjęli decyzję o sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

    Również sama zainteresowana – p. Agata Marzec nie wnosiła (pojawiając się i zabierając głos podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek dn. 9 czerwca 2022 r.) o odstąpienie od sprzedaży, a jedynie o zmianę formy przetargu – poprzez wprowadzenie ograniczenia do działalności weterynaryjnej.
    Radni wyrazili zgodę na dokonanie analizy takiej możliwości – pod kątem prawnym i dlatego wyłączyli tę uchwałę z głosowania, na tym posiedzeniu. Tak więc – nie ma mowy o głosowaniu przeciw sprzedaży a jedynie o potencjalnym ograniczeniu przetargu.
    Jednakże taka forma (przetarg ograniczony do konkretnego celu / grupy osób) jest niewłaściwym sposobem zarządzania / gospodarowania mieniem (majątkiem) gminy. Ograniczając przetarg do działalności weterynaryjnej, zawęża się bowiem krąg potencjalnych zainteresowanych zakupem. Zatem – w znacznym stopniu ogranicza się możliwość uzyskania najlepszej ceny ze sprzedaży.
    Po drugie, sprzedając konkretnym osobom lub na konkretny cel, nie można zagwarantować, że nowy właściciel – nawet obecni wynajmujący, bądź inny weterynarz, nie sprzedadzą tych lokali w krótkim czasie – po cenach rynkowych. Ograniczenie przetargu, nie jest więc żadnym gwarantem utrzymania działalności weterynaryjnej na terenie gminy. Jest natomiast pewne, że dokonując takiego zapisu w ogłoszeniu przetargowym, Gmina dozna uszczerbku na finansach.


    Środki ze sprzedaży tych lokali, przeznaczone zostały, w uchwale budżetowej z roku 2021 – jako wpływy skierowane na istotne, gminne inwestycje, tj. wkład własny do pozyskanych funduszy zewnętrznych.


    W tej chwili przygotowujemy się do następujących, ważnych dla naszej wspólnoty inwestycji, które już uzyskały dofinansowanie:

 Lp.  Zadanie  Kwota dofinansowania
Wkład własny
 
 1.  Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku  2.900,000
510,000 (15%)
 2.  Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni  3.230,000  570,000 (15%)
 3.  Przebudowa drogi Ksawerów – Oszczeklin od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P  5.640,000  300,000 (5%)

    W uzasadnieniu wniosku referendalnego nie ma żadnych, innych przyczyn, które świadczyłyby o mojej nagannej postawie czy nieakceptowalnych decyzjach, poza prywatnym interesem pani Agaty Marzec i jej potrzebą zdyskredytowania mnie w oczach opinii publicznej, będącego elementem rozpoczętej przez nią kampanii wyborczej.
    Dokument ten (wniosek), zawiera same kłamstwa i manipulacje, mające pokazać „ofiarę” – w osobie pani Agaty Marzec, która jest prywatnym przedsiębiorcą, wymuszającym w ten sposób korzystne dla siebie decyzje. Ostatecznie, cała ta historia naraża mieszkańców gminy na „zamieszanie” i niepotrzebne wydatki.


Na marginesie informuję Państwa, że procedura referendum będzie kosztować nasz samorząd (wszystkich mieszkańców) ok. 50 tysięcy złotych.Pozostaję z szacunkiem

Iwona Michniewicz