Koźminek, 8 czerwca 2022 r.

SPIS PIECÓW !!!

1 lipca 2021 r. wystartował obowiązkowy ogólnopolski rejestr źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). 

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej zrobić to przez Internet, za pośrednictwem serwisu zone.gunb.gov.pl lub przyjść do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, wejście B, pok. Nr 33

 

Najważniejsze informacje:

  •  deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca,
  • deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
  • na złożenie deklaracji właściciele/ zarządcy istniejących budynków mają czas do dnia 30 czerwca 2022 r., dla budynków nowopowstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej,

 

Jakie dane są wymagane ?

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, klasie kotła i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie)

 

Kary za niezłożenie deklaracji w terminie

Niezłożenie deklaracji w terminie naraża właściciela/zarządcę budynku na sankcje karne wprowadzone w art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Dotyczy to również konieczności złożenia nowej deklaracji po zmianie źródła ciepła.

Szczegółowe informacje na stronie: www.gunb.gov.pl.

Link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie: ceeb.gov.pl.