Przypominamy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy złożyć w następujących terminach:

  • 14 dni od momentu zamieszkania pierwszego mieszkańca, jeżeli do dyspozycji obywateli Ukrainy udostępniono nieruchomość, która dotychczas miała status nieruchomości niezamieszkałej;
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmieniła się liczba mieszkańców, dla nieruchomości, dla której już wcześniej została złożona deklaracja.

Zwiększoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić (zgodnie z kwotą wyliczoną w deklaracji) za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących. Deklarację należy składać zawsze, gdy zmieni się liczba mieszkańców (zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób).

Deklarację można złożyć osobiście - w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-80 Koźminek, lub przesłać pocztą na ww. adres, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek na platformie ePUAP (epuap.gov.pl).

Informacje dotyczące składania deklaracji oraz kwestii technicznych związanych z obsługą wywozu i wymianą pojemników pod numerem 62 76 38 611.