fundusze eu

 

Trwa realizacja jednego z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. W Orlim Stawie powstanie jedna z najnowocześniejszych
i jednocześnie pierwsza w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej
i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. Prace budowlane instalacji fermentacji, wraz z obiektami towarzyszącymi przebiegają sprawnie i zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Poniżej przedstawiamy stan ich realizacji.

W ostatnim okresie wykonano m.in. zbrojenie i betonowanie ścian hali przygotowania wsadu, zbrojenie i betonowanie płyty dennej fermentera, zbrojenie ścian fermentera, instalację ogrzewania ścian fermentera, montaż elementów technologicznych
w deskowaniach ścian fermentera, zbrojenie oraz betonowanie ścian i stropów hali odwodnienia pofermentatu. Wykonano także zbrojenie i betonowanie płyty dennej zbiornika ścieków technologicznych. Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej hali przygotowania wsadu. Trwa wykonywanie instalacji kanalizacyjnych oraz sieci elektrycznych.

Prace realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu
o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.