wodnosciekowa

W dniu 9 września 2020 roku rozpoczęły się  roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej Emilianów – Dębsko”, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”.

Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje przebudowę sieci wodociągowej na odcinku Emilianów-Debsko, z rur stalowych na rury PEHD PE100, SDR17, PN10 o długości 1723m wraz z odgałęzieniami do hydrantów p.poż.DN80

Zakres prac budowlanych obejmuje dodatkowo: połączenie rur oraz łuków za pomocą zgrzewania doczołowego, połączenie odgałęzień do hydrantów oraz zasuw za pomocą kształtek i elementów żeliwnych kołnierzowych skręcanych za pomocą śrub.

Wykonanie przyłączy domowych za pomocą obejm (opasek) do nawiercania 160-5/4" -37szt

Wykonawcą robot budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „INSTALEX” Grzegorz Sośnicki, całkowita wartość  umowy wynosi: 402 665,10 złotych brutto. Zakończenie robót planowane jest na 31 października 2020 roku.