enerrol

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w ramach Programu Priorytetowego „Agronenergia” . Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”

Cel Programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.

 Terminy składania wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia od 01.10.2021 r. do czasu rozdysponowania puli środków.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu:

WFOŚiGW w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań

lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług  Administracji Publicznej (ePUAP):

/wfosgwpoz/skrytka lub /wfosgwpoz/SkrytkaESP

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 Beneficjenci:

 1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)

Rodzaje przedsięwzięć:

 1. Wsparciem finansowym objęte będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu::
   1. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
   2. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
   3. pomp ciepła o mocy: 10 < kW ≤ 50, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
   4. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ1, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

 1. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
 2. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

 Wysokość dofinansowania:

Pomoc udzielana w formie dotacji do 13% lub do 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (w zależności od mocy instalacji), zgodnie z poniższą tabelą:

moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział w kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

10 < kW ≤ 30

do 20%

15 000

30 < kW ≤ 50

do 13%

25 000

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania pożyczki znajdują się na stronie Funduszu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/10537-2/