Umorzenie zaległosci podatkowych

INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

Ø       Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Podstawa prawna: Art.67 § 1a i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z Art. 67 § 1 Ordynacji Podatkowej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

W przypadku osób fizycznych

 

Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę

 

Załączniki:

  • zaświadczenie o osiągniętych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej
  • udokumentować ponoszone wydatki np. ( rachunki za czynsz, energię, leczenie itp.)

W przypadku osób prawnych

Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę( we wniosku należy podać pełną  nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, nr NIP, REGON, PKD)

Załączniki

  • oświadczenie o otrzymanej pomocy  w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
  • bilans

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miesiąc

 

III.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowy - Wymiar podatków

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu  wydającego  decyzje w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł

 

V. UWAGI
brak