Uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania

INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

Ø       Uchylenie /zmiana/ decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

Podstawa prawna: Art.254 § 1 i 2a  ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku - Ordynacja podatkowa( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Pisemna informacja o zmianie okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania, złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności;

Załączniki

  • informacje w sprawie podatku od nieruchomości
  • akt notarialny
  • rozwiązanie umowy dzierżawy 

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do miesiąca

 

III.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowy - Wymiar podatków

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Koźminek w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

V. UWAGI
brak