Odroczenie lub rozłożenie na raty płatności

INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

Ø       Odroczenie lub rozłożenie na raty płatności

Podstawa prawna: Art.48 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku - Ordynacja podatkowa( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku osób fizycznych

  • Uzasadniony wniosek o odroczenie lub rozłożenie płatności na raty

Załączniki:

  • zaświadczenie o osiągniętych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania, naukę.

W przypadku osób prawnych

  • Uzasadniony wniosek o odroczenie lub rozłożenie płatności na raty

Załączniki

  • we wniosku należ podać pełna nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, nr NIP, REGON i PKD
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem nazwy organu od którego otrzymano pomoc oraz kwotę pomocy
  • sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do miesiąca

 

III.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowy  - Wymiar podatków

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Koźminek w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

V. UWAGI
Zgodnie z Art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej- wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji