Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na:„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWIZ 

Uzupełniony załącznik nr 11 do SWIZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lista wiadomości