Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

 Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  

Lista wiadomości