Protokół z naboru na stanowisko inspektor ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Koźminek

Koźminek, 18 sierpnia 2017r.
SG. 1111......2017
Protokół
 
W dniu 31 lipca i 7 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Koźminek przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:
 
Inspektora ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Koźminek
 
Nabór przeprowadziła komisja w składzie:

1. Joanna Karpisiewicz - Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Durman - Członek Komisji
3. Mariusz Drozdowski - Członek Komisji.

Zastosowano następujące techniki naboru:

1. Ocena dokumentacji
2. Test kwalifikacyjny
3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Liczba złożonych ofert w terminie : 10 szt. , w tym ofert spełniających wymogi formalne 9 szt.

Jedna z ofert w związku z tym , że nie spełniała wymagań formalnych w postaci załączenia dokumentacji zgodnie z ogłoszeniem została na etapie oceny dokumentacji odrzucona .

Ofert złożonych po terminie: 0 szt.

Lista osób spełniających wymogi formalne:

1. Milena Kleśta
2. Dorota Ziąbkowska
3. Agata Bażant
4. Małgorzata Oleszczyk
5. Sylwia Bęben
6. Katarzyna Solińska
7. Paulina Jasiak
8. Dorota Łuczak
9. Anna Błazik

W dniu 31 lipca osoby spełniające wymogi formalne zostały skutecznie telefonicznie poinformowane o dacie i zakresie kolejnego etapu naboru.

Spośród 9 kandydatów do testu kwalifikacyjnego przystąpiło 5 osób:

1. Milena Kleśta
2. Agata Bażant
3. Sylwia Bęben
4. Paulina Jasiak
5. Dorota Łuczak

Podczas testu kwalifikacyjnego z udziału w kolejnym etapie zrezygnowały:

1. Milena Kleśta
2. Paulina Jasiak

Kandydaci najlepsi uszeregowani według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze oraz którzy osiągnęli najwyższą punktację w teście oraz rozmowie kwalifikacyjnej:

1. Dorota Łuczak zamieszkała Oszczeklin 33 pkt.
2. Agata Bażant zamieszkała Koźminek 31 pkt.
3. Sylwia Bęben zamieszkała Nowy Nakwasin 10,5 pkt.

Do zatrudnienia wskazana została Pani Dorota Łuczak zamieszkała w Oszczeklinie.

Uzasadnienie wyboru:

Spośród kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani Dorota Łuczak wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku inspektora ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Koźminek . Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym . Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych , testu kwalifikacyjnego oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną , podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe . Pani Dorota Łuczak uzyskała największą liczbę punktów zarówno w teście jak i rozmowie kwalifikacyjnej.

Podpisy członków komisji:
/-/ Joanna Karpisiewicz
/-/ Katarzyna Durman
/-/ Mariusz Drozdowski