Protokół końcowy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska

Koźminek, 6 czerwca  2014r.

R.O. 1111.7.2014                                                                                            

Protokół          

W dniach  13 maja   2014 r. oraz  5 czerwca  2014r.   w Urzędzie Gminy Koźminek przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko: inspektor ds. ochrony  środowiska  Nabór przeprowadziła komisja w składzie :    

1. Katarzyna Durman           – Przewodniczący Komisji

2. Joanna Karpisiewicz        – Sekretarz Komisji                                                                                 

3. Monika Tyrakowska         – Członek Komisji.

Liczba nadesłanych ofert:  18 szt.  , w tym ofert spełniających wymogi formalne 18 szt.. Ofert złożonych po terminie : 0 szt. . 

Zastosowano  następujące  techniki  naboru:

1.       Ocena dokumentacji

2.       Test kwalifikacyjny

3.       Rozmowa  kwalifikacyjna  .

Kandydaci najlepsi uszeregowani  według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze oraz którzy osiągnęli najwyższą punktację w teście oraz rozmowie kwalifikacyjnej :
    1. Jolanta Wieruszewska   zamieszkała  Moskurnia  -  35,99
    2.  Agnieszka Grzelaczyk  zamieszkała  Pietrzyków    - 34,16
    3. Ewa Sobczyńska  zamieszkała Koźminek                -  31,99
    4. Magdalena Szaleniec   zamieszkała Radliczyce     -  29,66
    5. Agata Neweta  zamieszkała  Staw                           -  18,99

             Do  zatrudnienia  wskazana  została  Pani  Jolanta Wieruszewska    zamieszkała  w  Moskurni  .

Uzasadnienie wyboru :           

Spośród kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani  Jolanta Wieruszewska   wykazała się najbardziej odpowiednimi  kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska  .  Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym . Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych  , testu kwalifikacyjnego  oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną , podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe .  Pani Jolanta Wieruszewska  uzyskała największą liczbę punktów zarówno w teście jak i rozmowie kwalifikacyjnej.   

Sporządziła: Joanna Karpisiewicz