Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego  

Urząd Stanu Cywilnego (USC) – jednostka organizacyjna wchodząca w skład urzędu gminy powołana ustawą „Prawo o aktach stanu cywilnego” do rejestracji zdarzeń określonych w tej ustawie. Zdarzeniami tymi są urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego i zgon. Pojedyncza gmina stanowi okręg USC, jednakże wojewoda może w jednej gminie utworzyć kilka USC, a także połączyć kilka gmin w jeden okręg USC. (Informacja ze strony http://pl.wikipedia.org) 

 

Kierownictwo:

Kierownik USC- Iwona Michniewicz

Zastępca Kierownika USC – Paulina Dzikowska 

 

 

Dane teleadresowe:

Adres siedziby: ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

Tel. +48 62 76 38 607

Adres e-mail: dzikowska@kozminek.pl 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Koźminku zajmuje się m.in. następującymi sprawami:

1. Wymiana dowodu osobistego

 

2. Zawarcie związku małżeńskiego w USC w Koźminku

 

3. Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"

 

4. Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 

5. Sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

6. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

7. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

 

8. Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia   

 

9. Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa  

 

10. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed duchownym

 

11. Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

 

12. Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

 

13. Zmiana imienia

 

14. Zmiana Nazwiska

 

15. Zgłoszenie zgonu

 

16. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej

 

 

Wnioski do pobrania:

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu