Jesteś tutaj:   

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 Koźminek, 19 lipca 2010 r. 

 OŚr.7624-5/10    

O B W I E S Z C E N I E

WÓJTA GMINY KOŹMINEK  

o wydaniu decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  

Na podstawie art.3 ust.1, pkt 11 i art.85 ust.3 ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 

WÓJT GMINY KOŹMINEK

informuje. że 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „ Wzmocnieniu mostu przez rzekę Swędrnię w m. Koźminek dla poszerzenia chodnika dla pieszych nad obiektem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko” gm. Koźminek,Wnioskodawca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań. 

Decyzja wraz z załącznikami dla planowanej inwestycji udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, pok. nr 3 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.                                                                         

 

WÓJT  GMINY  KOŹMINEK