Jesteś tutaj:   

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Koźminek, 22 kwietnia 2013 r.                                                                   

OŚR.6220.1.2013                                   

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY KOŹMINEK

 

I N F O R M A C J A

 

o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art.3 ust.1, pkt 11 i art.85 ust.3  ustawy z 3 października 2008 r  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

 

    WÓJT GMINY KOŹMINEK

        informuje, że

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na :

zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń garażowo - gospodarczych na warsztat wulkanizacyjny (naprawa i wymiana ogumienia) w miejscowości Nowy Nakwasin gm. Koźminek - działka o nr ewid. 508,

na wniosek P. Anny Walczykiewicz, zam. Nowy Nakwasin 21, 62-840 Koźminek.

 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Koźminek - pokój nr 3 w godzinach urzędowania.