młodziez1

Niniejszym informujemy, iż otwieramy nabór uzupełniający do Młodzieżowej Rady Gminy, zgodnie z uchwałą z dnia 6 sierpnia 2020r, w sprawie: zmiany  Uchwały nr XXII/133/2020 Rady Gminy Koźminek  z dnia 27 lutego 2020r.  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu.

Czym jest Młodzieżowa Rada Gminy?

 • Młodzieżowa Rada Gminy Koźminek, to reprezentacja młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Koźminek w wieku do 18 roku życia.
 • Młodzieżowa Rada Gminy Koźminek podejmuje działania, w celu prezentacji poglądów osób młodych oraz wzmocnienia udziału tych osób w życiu społeczności lokalnej.
 • Młodzieżowa Rada Gminy Koźminek jest organem konsultacyjnym Wójta Gminy Koźminek.
 • Siedzibą Rady jest Koźminek. Posiedzenia Rady odbywają się w Urzędzie Gminy Koźminek. W szczególnych przypadkach, w związku z tematem posiedzenia, posiedzenie może odbyć się w innym miejscu, w uzgodnieniu z właścicielem lub użytkownikiem tego miejsca.

Zasady naboru:

 • W skład Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek wchodzi 6-10 osób, reprezentujących szkoły podstawowe z terenu gminy Koźminek, oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych, zamieszkała na terenie gminy Koźminek, która nie ukończyła 18 roku życia.
 • Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek trwa 2 lata. Dla Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek wybieranej w roku 2020, kadencja trwa do 30 września 2022 roku.
 • Każda kolejna kadencja trwa od 1 października, a kończy się 30 września.
 • Tryb wyboru przedstawicieli ustalają poszczególne szkoły oraz inne organizacje, działające na rzecz młodzieży. Wskazanie przedstawicieli ma postać pisemnej informacji, składanej do końca września roku wyborczego Rady Młodzieżowej, Wójtowi Gminy Koźminek przez dyrektora szkoły oraz reprezentanta samorządu uczniowskiego danej szkoły. W przypadku organizacji - przez dwóch przedstawicieli zarządu organizacji.
 • Szkoły wskazują po 2 przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek, kolejne 4 osoby pochodzą:
 • ze wskazania organizacji z terenu gminy działającej na rzecz osób młodych,
 • ze wskazania przez 20 osób, zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek.
 • Tryb wyboru przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek, powinien opierać się na zasadach wyborów demokratycznych, powszechnych i tajnych.

Nie zwlekajcie i już dziś zgłoście swoich kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy!

Drodzy kandydaci, zorganizujcie szkolne wybory, stwórzcie plakaty wyborcze opisujące Waszą osobę, wytężcie wyobraźnię i do dzieła! Liczymy na Was!

Mieszkańcy Gminy, Państwo również mogą zgłaszać swoich kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy, wystarczy zebrać 20 podpisów pod wnioskiem na wybraną przez Was osobę.

Organizacje z terenu gminy, działające na rzecz osób młodych mogą wskazać 2 przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy.

Zgłoszenie kandydatów należy złożyć  w formie pisemnej, Wójtowi Gminy Koźminek do dnia 12 października 2020r. -> jest to termin ostateczny.

Jeśli w określonym wyżej terminie nie wpłynie minimalna liczba zgłoszeń, Młodzieżowa Rada Gminy w kadencji 2020 – 2022 nie zostanie powołana.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.