Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż zgodnie z nowymi wytycznymi wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji (wyłącznie elektronicznie).

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Adres aplikacji :  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/  

1. Do aplikacji można zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego, konieczne jest więc  założenie Profilu Zaufanego.

2. Kolejny krok to logowanie się do Wniosek Plus oraz IRZ Plus w celu pobrania listy zgłoszonych  upraw oraz liczby zarejestrowanych zwierząt.

3. W celu zalogowania się należy wprowadzić login i hasło – te same, których używa się do logowania do eWniosek Plus oraz oznaczyć zgodę na pobranie tych danych.

4.W kolejnym punkcie należy wypełnić  dane informacyjne o gospodarstwie czyli:

- informacje o uprawach i szkodach w wyniku suszy

- informacje o produkcji zwierzęcej

- informacje o stratach w stawach rybnych

- informacje o stratach w uprawach trwałych

- informacje o ubezpieczeniu

5. Z systemu eWniosek Plus zostaną zaimportowane  działki rolne i uprawy.

6. Na poszczególnych działkach należy oznaczyć wysokość szkody w wyniku suszy. We wniosku informacja o procentowej wysokości szkód w poszczególnych uprawach, nie może być wyższa niż ustalona przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, natomiast informacja o liczbie zwierząt musi być zgodna z danymi z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, o ile dla danego gatunku zwierząt jest prowadzony ten rejestr.

7. W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół  oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli  szkody wynoszą powyżej 30 %  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna  produkcja rolna  jest ustalana  na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie  pochodzących z  Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

8. Potwierdzenie i podpisanie wniosku profilem zaufanym spowoduje przesłanie go do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na lokalizację gospodarsrtwa.

9. Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do  momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku  Profilem Zaufanym.

 UWAGA: Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

10. Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

11. Producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód nie później niż 15 października, tj. po zakończeniu monitoringu suszy.

System Monitoringu Suszy Rolniczej dostępny jest pod adresem:

http://www.susza.iung.pulawy.pl

Poniżej przekazujemy Państwu instrukcję krok po kroku jak wypełnić wniosek o oszacowanie szkód w wyniku suszy  za pomocą publicznej  aplikacji:

https://www.gov.pl/attachment/62c11941-dbfd-45f3-9913-1c0205ab450e

susz