rachlogo

rachplakat

Wójt Gminy Koźminek – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Koźminek,
który odbędzie się w dniach

od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

I. WYMAGANIA

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:

1)      pełnoletnich;

2)      zamieszkałych na terenie gminy Koźminek;

3)      posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4)      posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5)      które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrza

Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na  rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.

Egzamin kandydatów na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane będą zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym  w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego – aplikacja CAPI . Aplikacja CAPI umożliwi:

a) uwierzytelnienie rachmistrza terenowego w celu rozpoczęcia pracy z aplikacją;

b)  wypełnienie formularzy spisowych podczas bezpośrednich wywiadów

z użytkownikami gospodarstw rolnych;

c) synchronizacje, tj. pobieranie danych z systemu CORstat_Rol oraz przesyłanie

wypełnionych formularzy spisowych do systemu spisowego;

d) planowanie pracy rachmistrza terenowego

W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa COVID-19 rachmistrze terenowi będą spisywać przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie w metodzie CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostaną wyposażeni.

Ważna informacja !

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego ogłoszony przez Wójta Gminy Koźminek  jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.

III. ZADANIA RACHMISTRZA TERENOWEGO

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;

- przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.

IV. WYNAGRODZENIE RACHMISTRZA TERENOWEGO

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.

Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
a)    37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b)    20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.
(rachmistrz , który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metoda CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CATI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz)

V. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:   od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: 
   -imienia i nazwiska
   - adresu zamieszkania
   - telefon, adres e-mail
   - data urodzenia
   - miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
   - w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
   - w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny - załącznik nr 1
 2. dokument poświadczający wykształcenie,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych - załącznik nr 2
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1781) - załącznik nr 2.
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) - załącznik nr 3
 6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych – załącznik nr 4. 

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego,  a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

VII. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Urząd Gminy Koźminek

ul. Kościuszki 7

62- 840 Koźminek

pok. nr 11

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe, tel. 62 76 37 085.

Uwaga!

Informuję, że ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla Gminy Koźminek wynosi: 3.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Koźminek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

spis rolny pytania