gusspisrolny1

W ramach prac spisowych gmina wykonuje następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

 • zapewnia funkcjonowanie gminnego biura spisowego;
 • zapewnia w siedzibie gminy stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;
 • wyznacza pracowników urzędu gminy do wykonywania prac spisowych;
 • organizuje nabór kandydatów na rachmistrzów;
 • współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów;
 • współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów;
 • monitoruje czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, oraz przekazuje wyniki tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego;
 • współpracuje z wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.

Współpraca, z wojewódzkim biurem spisowym polega na:

 • zapewnieniu odpowiednich pomieszczeń wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia szkolenia kandydatów na rachmistrzów i egzaminu testowego dla tych kandydatów;
 • zorganizowaniu i pomocy w przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu rachmistrzów,
 • przeprowadzeniu na terenie gminy działań popularyzujących spis rolny oraz monitorowaniu tych działań.

Rachmistrz spisowy.

 • Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych na terenie danej gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań, kandydat na rachmistrza składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Kandydat na rachmistrza, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Gminny komisarz spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy.
 • Szkolenie rachmistrzów obejmuje przekazanie informacji o:
 • statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
 • zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
 • sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
 • Szkolenie kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem.
 • Kandydat na rachmistrza, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 • Rachmistrza powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 • Dyrektor urzędu statystycznego - jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego - zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.
 • Rachmistrz, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:
 • imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego;
 • numer identyfikatora;
 • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego;
 • określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego;
 • pieczęć wojewódzkiego biura spisowego;
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora;
 • okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
 • Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym.
 • Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.